med anledning av prop. 2005/06:129 Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier

Motion 2005/06:Sf29 av Mona Jönsson m.fl. (mp)

av Mona Jönsson m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige skall ta initiativ till att riva upp beslutet om transportörsansvaret.

 2. Riksdagen avslår förslaget om uppgiftsskyldighet under avsnitt 5.4.1.

 3. Riksdagen avslår förslaget om ekonomiska sanktioner under avsnitt 5.4.2.

 4. Riksdagen avslår förslaget om insamling och överföring av uppgifter under avsnitt 5.4.3.

 5. Riksdagen avslår förslaget om passagerarregister under avsnitt 5.4.4.

 6. Riksdagen avslår förslaget om sekretess under avsnitt 5.4.5.

 7. Riksdagen avslår förslaget om transportörernas skyldighet i övrigt under avsnitt 5.4.7.

Motivering

Flyktingpolitik och invandring är områden där ett samarbete mellan länderna i Europa skulle kunna vara till stor nytta.

Genom frivilligt samarbete borde asylsökande som kommer till våra gränser snabbt kunna ta sig till det land dit de söker sig, där de har bästa möjlighet att få trygghet, integreras, återförenas med släktingar, komma i arbete. EU:s gemensamma resurser skulle kunna användas när enstaka länder får bära en större del av en flyktingkatastrof. Samtidigt skulle en snabb och fungerande integrationsprocess innebära att flyktinginvandringen snarare blev en tillgång än en belastning.

EU skulle, utan att harmonisera flyktingpolitiken, kunna utfärda rekommendationer om bevisföring i samma utsträckning som FN:s kommitté mot tortyr. Man skulle kunna utbyta erfarenheter om det juridiska systemet för domstolsprövning av asylfall.

Miljöpartiet är mot införandet av ett transportörsansvar. Personal på flygbolag och dylikt skall inte beläggas med ansvaret att bedöma personer som kan betraktas som så kallat illegala invandrare/flyktingar. Miljöpartiet anser att ingen människa kan vara illegal och att det dessutom finns stor risk för diskriminering och rasism i systemet. Detta har vi motionerat om tidigare.

Transportörsansvaret innebär att om man försöker köpa biljett utan visum så går det inte. Flygbolagen kan få böter om de tar med passagerare som inte har visum, id-handlingar med mera i ordning. Alltså tvingas flyktingar att resa med falska handlingar – eller att ”välja” lastbilstransporten. Miljöpartiet anser att Sverige istället borde ta initiativ till att riva upp transportörsansvaret.

Utifrån ovanstående anser Miljöpartiet att även de förslag som lämnas i denna proposition angående transportörsansvar inte skall införas, såsom exempelvis den information som föreslås i propositionen angående passagerarna.

Den information som nu föreslås i propositionen är uppgifter om:

 • nummer på och typ av resehandling som används,

 • medborgarskap,

 • fullständigt namn,

 • födelsedatum,

 • gränsövergångsstället för inresa,

 • transportkod,

 • avgångs- och ankomsttid för transporten,

 • det totala antalet passagerare vid transporten och

 • ursprunglig ort för ombordstigning.

Följdriktigt anser Miljöpartiet inte heller att ekonomiska sanktioner skall införas för transportörer som underlåter att lämna uppgifter enligt direktivet etc. Inte heller att transportörerna skall fullgöra sin uppgiftsskyldighet genom att samla in uppgifter och sedan elektroniskt föra över dessa till Rikspolisstyrelsen samt de följande förslagen kopplade till transportörsansvaret.

Stockholm den 5 april 2006

Mona Jönsson (mp)

Gustav Fridolin (mp)

Lotta Hedström (mp)

Yvonne Ruwaida (mp)

Lars Ångström (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-04-05 Bordläggning: 2006-04-06 Hänvisning: 2006-04-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (7)