med anledning av prop. 2005/06:130 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn

Motion 2005/06:Sk19 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår regeringens förslag om att införa bestämmelser om omvänd skattskyldighet i mervärdesskattelagen.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förutsättningslös översyn av möjligheterna att bekämpa undandraganden av mervärdesskatt inom samtliga näringar.

Regeringens förslag

I propositionen föreslår regeringen att bestämmelser om omvänd skattskyldighet införs i mervärdesskattelagen. Syftet är att motverka skattefusk inom byggsektorn.

Vid försäljningen mellan företag inom Sverige av en rad olika tjänster med koppling till byggverksamhet ska köparen och inte säljaren vara skattskyldig för mervärdes­skatten – s.k. omvänd skattskyldighet.

Motivering

Folkpartiet är medvetet om de problem som finns med skattefusk inom många näringar. De utredningar som Skatteverket har gjort visar att byggsektorn är en av de branscher där detta problem är betydande. Att mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter är för höga i Sverige är en förklaring till att fusk uppstår, men det är ingen ursäkt. Folkpartiets inställning är att allt skattefusk ska bekämpas med så effektiva medel som möjligt.

Folkpartiet har därför förståelse för att det kan krävas lagändringar för att försvåra skattefusk. Den omvända skattskyldighet som regeringen föreslår skulle kunna vara en tänkbar åtgärd. Vi väljer dock att avslå regeringens förslag av följande skäl:

  1. Genom att begränsa förslaget om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt enbart till byggsektorn skapar regeringen besvärliga gränsdragningsproblem. Berörda företag måste då avgöra från fall till fall i vilket led mervärdesskatten ska betalas.

  1. Förslaget innebär otvivelaktigt en ökad administrativ börda för de företag som berörs.

Folkpartiet vill därför att frågan om att bekämpa undandraganden av mervärdesskatt blir föremål för en större förutsättningslös översyn som tar sikte på att minska möjlig­heterna till undandragande av skatt i samtliga näringar och inte enbart i byggbranschen. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 18 april 2006

Anna Grönlund Krantz (fp)

Gunnar Andrén (fp)

Anne-Marie Ekström (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-04-19 Bordläggning: 2006-04-19 Hänvisning: 2006-04-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)