med anledning av prop. 2005/06:138 Personsäkerhet

Motion 2005/06:Ju33 av Beatrice Ask m.fl. (m)

av Beatrice Ask m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att personsäkerhetsersättning skall undantas från inkomstbeskattning.

Motivering

Regeringen anför i propositionen att beskattning av personsäkerhetsersättning skall följa reglerna i inkomstskattelagen (1999:1229). Vi motsätter oss detta förslag.

Utredningen har föreslagit att personsäkerhetsersättning skall vara undantagen från beskattning. Som motiv för skattefrihet har anförts att även om ersättningen till viss del skall kompensera inkomstbortfall, kan ersättningen inte sägas ha sin grund i något tjänsteåtagande eller annat uppdrag. Fokus är i stället att garantera den enskildes personliga säkerhet. Det kan tilläggas att behovet av ersättning uppkommit för att den enskilde genom att exempelvis vittna eller på annat sätt lämna uppgifter, hjälpt staten att bekämpa grov brottslighet. Att äventyra sin egen säkerhet för att hjälpa staten att uppfylla sin kärnuppgift att bekämpa brott meriterar ersättning.

Regeringen å sin sida anför att paralleller torde kunna dras till skadestånd som erhålls för att täcka inkomstbortfall. Sådana skadestånd är skattepliktiga i det inkomstslag där inkomsten skulle ha beskattats.

Regeringens analys är bristfällig. Skadestånd förutsätter att en andra part på något sätt förfarit felaktigt; varit oaktsam, brustit i ansvar eller överträtt avtalsregler, grovt förenklat. Dessa situationer förefaller passa mindre väl in på det aktuella förslaget. Det kan anföras att i de fall personsäkerhetsersättning skall utgå har i stället den ersättningsberättigade ådragit sig kostnader för att uppfylla sin medborgerliga vittnesplikt.

Man behöver dock inte förlora sig i juridisk diskurs, utan bara ställa sig frågan: Skall det kosta pengar att hjälpa staten uppfylla sin brottsbekämpande plikt? För vår del är svaret givet.

Vi hemställer därför att ersättningen skall vara skattefri och fastställas som ett nettobelopp, i enlighet med utredningens förslag.

Stockholm den 27 mars 2006

Beatrice Ask (m)

Jeppe Johnsson (m)

Cecilia Magnusson (m)

Hillevi Engström (m)

Bengt-Anders Johansson (m)

Anita Sidén (m)

Bertil Kjellberg (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2006-03-23 Bordläggning: 2006-03-31 Hänvisning: 2006-04-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)