med anledning av prop. 2005/06:138 Personsäkerhet

Motion 2005/06:Ju34 av Johan Linander m.fl. (c)

av Johan Linander m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det särskilda personsäkerhetsarbetet skall gälla även för personer som redan lever med skyddad identitet i kombination med kvarskrivning.

Motivering

Regeringen föreslår i proposition 2005/06:138 Personsäkerhet att en ny bestämmelse skall införas i polislagen. Bestämmelsen innebär att särskilt personsäkerhetsarbete får bedrivas beträffande vittnen och andra hotade personer för att skydda i första hand personer som lämnar uppgifter i samband med utredningar om allvarlig brottslighet. Inom ramen för detta arbete skall staten kunna betala ut ersättning till den som omfattas av säkerhetsåtgärder.

Kretsen av personer som omfattas av den nya bestämmelsen skall enligt propositionen begränsas till särskilt hotade personer som har rätt att stadigvarande vistas i landet, i första hand bevispersoner, dvs. misstänkta, tilltalade, målsäganden och vittnen, som medverkar i en rättegång eller förundersökning rörande grov eller organiserad brottslighet. Regeringen konstaterar att i många fall ”där det i och för sig finns ett kvalificerat skyddsbehov kan också säkerheten för de hotade åstadkommas på andra och lämpligare sätt”. Vidare förklarar regeringen att det är lämpligare att utforma säkerhetsskyddet på annat sätt när hotet framställs från någon närstående.

Centerpartiet menar i likhet med flera remissinstanser att den krets av personer som avses omfattas av särskilt personskyddsarbete bör utvidgas till att kunna omfatta exempelvis kvinnor och barn som lever under hot av en förföljande man och lever med skyddad identitet i kombination med kvarskrivning. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 30 mars 2006

Johan Linander (c)

Viviann Gerdin (c)

Eskil Erlandsson (c)

Claes Västerteg (c)

Kerstin Lundgren (c)

Agne Hansson (c)

Jan Andersson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2006-03-30 Bordläggning: 2006-03-31 Hänvisning: 2006-04-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)