med anledning av prop. 2005/06:190 Skatt på flygresor

Motion 2005/06:Sk27 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2005/06:190 om skatt på flygresor.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka inom EU för gemensamma ekonomiska styrmedel mot flygets klimatpåverkan.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ta hänsyn till att flygets utsläpp på hög höjd ger större klimatpåverkan än utsläpp på marken.

Bakgrund

Flygsektorn måste bära sina miljökostnader. I dag finns det inga ekonomiska styrmedel mot flygets klimatpåverkan, vilket är en allvarlig brist. Vi stöder ambitionen att införa sådana styrmedel. Vi anser dock att de måste utformas så att de har en direkt koppling till miljöeffekten.

Forskningsrapporter pekar på att klimateffekterna av viss bränsleförbrukning på hög höjd kan bli flera gånger större än om motsvarande mängd bränsle förbränns på marknivå.

Skatt på flygresor

Regeringen föreslår att en skatt per flygpassagerare införs. En sådan skatt saknar direkt koppling till miljöeffekten, vilket också framgår i propositionen. Regeringen anför att den föreslagna skatten ändå kan leda till minskad klimatpåverkan från flyget.

Samtidigt har den föreslagna skatten en rad nackdelar. Skatten skulle slå särskilt hårt mot flyglinjer med svagt reseunderlag och mot landets mindre flygplatser; detta riskerar att i synnerhet drabba Norrland. En skatt på flygresor påverkar främst privatresenärer, men också näringslivets förutsättningar i många delar av landet kan komma att försämras. Skatten riskerar också leda till att flygtrafik flyttar från Sturup till Kastrup. Den mycket starka kritik som Lagrådet riktat mot förslaget om flygskatt, bland annat med hänvisning till EU:s regler om statsstöd, visar ytterligare på förslagets stora brister.

Mot bakgrund av dessa nackdelar och att den avsedda effekten inte är säker avstyrker vi detta förslag till skatt på flygresor.

Andra lösningar

Vi anser att flygtrafikens klimatpåverkan bör hanteras antingen genom skatt på flygbränsle eller genom handel med utsläppsrätter. Dessa styrmedel har en direkt koppling till flygets klimatpåverkan. På grund av flygets internationella natur anser vi dessutom att styrmedel mot flygtrafikens klimatpåverkan måste införas gemensamt inom EU. Om Sverige går före ger det mycket liten effekt och riskerar att leda till betydande problem. Det är bättre att vänta en tid på ett fungerande system på EU-nivå än att Sverige ensidigt inför ett dåligt system i dag.

Sverige bör verka inom EU för att införa gemensamma ekonomiska styrmedel mot flygets klimatpåverkan. Detta bör ges regeringen till känna.

Sådana styrmedel måste ta hänsyn till att flygets utsläpp på hög höjd ger större klimatpåverkan än samma utsläpp på marken. Om flyget ska inkluderas i systemet för handel med utsläppsrätter är det inte acceptabelt att bara jämställa flygplanens koldioxidutsläpp med utsläpp på marken. Detta bör ges regeringen till känna.

Andra transportslag

Ett sätt att minska de korta flygresorna inom Sverige är att göra järnvägen mer attraktiv. I dag kan det i vissa fall vara billigare att ta flyget än tåget på sträckor som Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Vi är övertygade om att detta huvudsakligen beror på att flyget är konkurrensutsatt, medan tåget drivs med monopol.

I Alliansens motion med anledning av transportpropositionen har vi föreslagit att järnvägen konkurrensutsätts, vilket vi tror leder till sänkta priser och att fler väljer att åka tåg i stället för flyg.

Stockholm den 21 april 2006

Anna Grönlund Krantz (fp)

Gunnar Andrén (fp)

Anne-Marie Ekström (fp)

Karin Pilsäter (fp)

Carl B Hamilton (fp)

Torkild Strandberg (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-04-21 Bordläggning: 2006-04-24 Hänvisning: 2006-04-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)