med anledning av prop. 2005/06:212 Hamnskydd

Motion 2005/06:s3439 av Michael Hagberg (s)

av Michael Hagberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökat hamnskydd i svensk lagstiftning

Motivering

Ett EG-direktiv säger att en hamnskyddsmyndighet ska utses för varje hamn och att den ska ansvara för att skyddsutredningar och skyddsplaner görs. I proposition 2005/06:212 förslås att hamninnehavare utses till hamnskyddsorgan inte bara för sin egen verksamhet utan också för verksamheter som andra företag driver i hamnområdet.

Detta betyder att hamninnehavaren ska ta fram utredningar och planer, ta ansvar och eventuella kostnader också för kringliggande verksamheter.

Jag anser att det finns en risk att hamninnehavaren blir en slags polisiär instans för andra företags verksamheter. Befogenheter och avgränsningar kan bli svåra. Detta kan hindra dem att fokusera på sin kärnverksamhet och riskerna är stora att allmänheten drabbas. De kan ju omöjligen skydda verksamheter som de inte råder över.

Svenska hamninnehavare kommer dessutom att verka utifrån delvis andra förutsättningar än hamnföretag i andra EU-länder. Därför borde man titta närmare på hur Danmark och Finland löst frågan.

Den svenska lösningen rimmar enligt min uppfattning dåligt med den transportpolitiska propositionen, som vill uppmuntra utvecklingen av effektiva och internationellt konkurrenskraftiga hamnföretag.

Stockholm den 2 augusti 2006

Michael Hagberg (s)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.