med anledning av prop. 2005/06:46 Mottagande av ensamkommande barn

Motion 2005/06:Sf9 av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson (v)

av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson (v)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett barn som blir myndigt innan ansökan om uppehållstillstånd slutgiltigt prövats inte bör flyttas från kommunalt ungdomsboende till ett anläggningsboende för vuxna eller till eget boende.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konsekvenserna av att Migrationsverkets boenden för ensamkommande läggs ned mitt i skolterminen.

Motivering

Vänsterpartiet välkomnar att reformen beträffande mottagandet av ensamkommande barn nu kommer att genomföras. Vi anser emellertid det olämpligt att, som föreslås i propositionen, barn som blivit myndiga innan frågan om uppehållstillstånd slutligt avgjorts, skall tvingas bryta upp från det kommunala ungdomsboendet och i stället tvingas till anläggningsboende för vuxna eller till eget boende. Vi vill understryka att den som är 18 år gammal i praktiken ofta fortfarande är i behov av visst stöd i sin livsföring och det skulle vara mycket negativt för det ensamkommande barnets utveckling att utifrån en mekaniskt tillämpad 18-årsregel tvingas bryta upp från ungdomsboendet. Att ett barn hinner bli myndigt innan ett ärende slutgiltigt prövats kan i dagens hantering ha fler allvarliga konsekvenser. Ett exempel på detta utgörs av Migrationsverkets och Utlänningsnämndens praxis att i familjeåterföreningshänseende räkna ett barn som hunnit fylla 18 år under ärendets handläggning som vuxen. Vi anser detta vara ett otillbörligt och stötande sätt att ”dra nytta av” att barnet hunnit fylla 18 år under handläggningstiden. Såväl Justitiekanslern som Anhörigkommittén har kritiserat detta förhållande och vi anser därför att ensamkommande barn som lämnat in sina ansökningar före det att de fyllt 18 år skall betraktas som barn.

Mot denna bakgrund är det av stor vikt att regleringen av mottagandet av ensamkommande barn sker med en medvetenhet om vikten av att ett barn som blir myndigt innan ansökan om uppehållstillstånd slutgiltigt prövats inte bör flyttas från kommunalt ungdomsboende till ett anläggningsboende för vuxna eller till eget boende. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Det skulle vidare inte heller vara bra om reformen av mottagandet av ensamkommande barn kommer att innebära att Migrationsverkets boenden för ensamkommande läggs ner mitt i skolterminen och att barnen som konsekvens därav tvingas till ett hastigt och oplanerat byte av skola. Det är av stor vikt att regeringen tar hänsyn till detta i den fortsatta hanteringen av ärendet. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 22 november 2005

Ulla Hoffmann (v)

Kalle Larsson (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-11-22 Bordläggning: 2005-11-23 Hänvisning: 2005-11-24

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)