med anledning av prop. 2005/06:96 Elektroniskt kungörande i Post- och Inrikes tidningar

Motion 2005/06:L12 av Inger René m.fl. (m)

av Inger René m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår proposition 2005/06:96.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avgift för kungörande i Post- och Inrikes Tidningar.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om medel till Svenska Akademien.

Bakgrund

Den provisoriska lösning regeringen presenterar i propositionen är inte bra och löser inte heller de verkliga problemen. Vi vänder oss emot överuttaget av en tvingande avgift för att finansiera Svenska Akademiens ordbok. Vi menar att det finns andra lämpligare lösningar på bekymret att tillgodose Svenska Akademiens behov av medel.

I lag föreskrivs i olika sammanhang att vissa omständigheter skall kungöras. Kungörandet skall ske på visst sätt och är förknippat med vissa kostnader. Det är rimligt att den som skall kungöra ett visst förhållande får betala till den som verkställer ett sådant kungörande.

Från Svenska Akademien har framförts att man inte vill vara beroende av anslag för sin verksamhet. Vi har förståelse för denna synpunkt. Regeringens förslag innebär att Svenska Akademien får de medel man behöver för utgivning av sin ordbok utan att för den skull få dessa medel genom anslag. Vi vänder oss emot att detta sker genom att näringslivet och andra åläggs betala en tvingande avgift som överstiger den verkliga kostnaden för kungörandet i Post- och Inrikes Tidningar. Ett sådant överuttag gränsar till vad som är att betrakta som ett skatteuttag.

För större företag kanske inte denna avgift spelar någon avgörande roll. Men för mindre företag blir ett överuttag onödigt betungande.

Vi menar att det finns andra lämpligare lösningar på bekymret att tillgodose Svenska Akademiens behov av medel. Svenska Akademien skulle kunna kompenseras genom att staten avsätter medel till en fond som förvaltas av Akademien och vars avkastning används till finansiering av ordboken. Vi anser att detta förslag, som presenterades redan i utredningen Ds 1999:17, vore en lämpligare tingens ordning.

Stockholm den 23 mars 2006

Inger René (m)

Bertil Kjellberg (m)

Henrik von Sydow (m)

Hillevi Engström (m)

Nils Fredrik Aurelius (m)

Ewa Thalén Finné (m)

Per Bill (m)

Ulla Löfgren (m)

Anne-Marie Pålsson (m)

Krister Hammarbergh (m)

Peter Danielsson (m)

Stefan Hagfeldt (m)

Bengt-Anders Johansson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-03-23 Bordläggning: 2006-03-24 Hänvisning: 2006-03-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)