med anledning av prop. 2006/07:118 En jobbgaranti för ungdomar

Motion 2006/07:A39 av Ulf Holm m.fl. (mp)

av Ulf Holm m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att avslå regeringens proposition 2006/07:118 En jobbgaranti för ungdomar.

Inledning

Miljöpartiet de gröna yrkar avslag på regeringens proposition om en jobbgaranti för ungdomar. I propositionen föreslår regeringen att det kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin avskaffas och i stället ersätts med en jobbgaranti för ungdomar. Den så kallade jobbgarantin ska gälla för åldersgruppen 16–24 år, och den ekonomiska ersättningen för att delta i garantin är nivån på antingen aktivitetsstöd eller utvecklings­ersättning. Aktivitetsstödsnivån gäller för dem som är berättigade till a-kassa, och för övriga gäller den så kallade utvecklingsersättningen.

Sämre ersättningar för ungdomar

För arbetslösa ungdomar med rätt till arbetslöshetsersättning gäller att efter tre månaders arbetslöshet tvingas de in i den så kallade jobbgarantin. Om de avvisar en anvisning till jobbgarantin mister de nämligen rätten till arbetslöshetsersättning. Det betyder i klartext att de redan efter 100 dagars arbetslöshet får sänkt ersättning från 80 till 70 procent av tidigare arbetsinkomst. Efter 200 dagar blir det en ytterligare sänkning till 65 procent. Med detta ges ungdomar klart sämre ekonomiska förutsättningar vid arbetslöshet än andra. Normalt inträder ju 65-procentnivån efter 300 ersättningsdagar.

Miljöpartiet anser att det är mycket viktigt att åtgärder sätts in för att hjälpa ungdomar in på arbetsmarknaden. I till exempel betänkandet Ungdomar, stress och psykisk ohälsa från förra året slås fast att de psykiska problemen blivit vanligare de senaste 20 åren och att de två viktigaste orsakerna till detta är dels de ökade svårigheterna för unga att få jobb, dels individualiseringen av samhället. Det är därför oerhört viktigt att insatser sätts in för att hjälpa ungdomar att få jobb.

Inga åtgärder för jobb

Det är också viktigt att se till att det handlar om trygga anställningar. Regeringen skriver själv i propositionen att antalet ungdomar med timanställningar ökat kraftig och att unga kvinnor utgör en majoritet av den grupp sysselsatta som har tillfälliga anställningar och deltidsarbeten (s. 15 i propositionen). Utifrån denna kunskap är det viktigt att dels ge förutsättningar för att jobben skapas, dels ha olika hjälpprogram för ungdomar som har problem att få jobb. I dag finns såväl kommunala ungdomsprogram som ungdomsgarantin, och inget av programmen är perfekt, utan kunde ha gjorts betydligt bättre.

Miljöpartiet påstår alltså inte att ungdomsgarantin och de kommunala ungdoms­programmen löst problemen med hög ungdomsarbetslöshet. Men det betyder inte att vi är beredda att acceptera den så kallade jobbgarantin för ungdomar då vi i den inte ser några nya konkreta åtgärder som leder till jobb. Vi ser heller inga förslag som gynnar jämställdheten bland unga på arbetsmarknaden. Det är oroande med tanke på hur det gått med till exempel nystartsjobben där endast tre av tio nya jobb går till kvinnor.

Det enda som är nytt med den så kallade jobbgarantin är att ersättningarna försämras, vilket vi avvisar.

Åldersdiskriminering

Miljöpartiet har förstås inget emot en jobbgaranti värd namnet. Men i likhet med vår uppfattning om deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin anser vi att det är orimligt med ekonomisk bestraffning för aktiviteter som syftar till att skaffa ett jobb. Dessutom handlar det om åldersdiskriminering. Ungdomars egenavgifter till a-kassan bygger på samma principer som för övriga. De får alltså betala lika höga egenavgifter till a-kassan som de äldre, men när de behöver nyttja försäkringen då blir ersättningen lägre. Det är givetvis orimligt.

Ingen jobbgaranti

Jobbgarantin är heller ingen garanti för jobb. Många remissinstanser har också anmärkt på detta eftersom man av namnet garanti kan dra slutsatsen att det handlar om en garanti. Men jobbgarantin garanterar inte att var och en får en reguljär anställning.

Av regeringens proposition framgår också att jobbgarantin kan handla om praktik­plats eller utbildning. Miljöpartiet har inget emot vare sig utbildning eller praktik. Men det är att segla under falsk flagg att kalla det för jobb, som reguljär anställning. Det är anmärkningsvärt med tanke på den omfattande kritik som alliansens partier riktade mot den tidigare riksdagsmajoriteten när det gällde bland annat plusjobben. Då påstods det att det handlade om att fiffla med statistik och att dölja utanförskap. Med samma logik kan frågan ställas: Handlar jobbgarantin för ungdomar egentligen bara om att dölja en besvärande ungdomsarbetslöshet?

Precis som flera remissinstanser anser vi också att det är viktigt att jobbgarantin börjar gälla tidigare eller senast inom tre månader. Enligt regeringen ska man vara inskriven hos arbetsförmedlingen i tre månader innan något händer. Vi tror att det kan vara nödvändigt med tidigare insatser från samhällets sida.

Otillräcklig utvecklingsersättning

För de ungdomar som inte uppfyller villkoren för arbetslöshetsersättning är det utvecklingsersättning som gäller. Vad det betyder i pengar för den enskilde är inte alldeles enkelt att utläsa av skrivningarna i propositionen. ”Ersättningsnivån på utvecklingsersättning bör anpassas till nivåerna inom studiestödssystemet”, skriver regeringen i propositionen. Det torde betyda en ersättningsnivå på mellan 1 050 och cirka 2 500 kronor i månaden. Huruvida regeringen tänker sig att personer som deltar i jobbgarantin även ska kunna ta studielån går inte utläsa av propositionen.

Det är alldeles uppenbart att många av dem som kan hamna i jobbgarantin, och som bara blir berättigade till utvecklingsersättning, inte kommer att kunna försörja sig utan ytterligare ekonomiskt bistånd från samhället. Många kommer att vända sig till kommunerna för att söka försörjningsstöd som ju inte är tänkt att användas till annat än vid tillfälliga försörjningsproblem. Det är därför inte konstigt att just Sveriges Kommuner och Landsting yrkar avslag på förslaget i sitt remissvar. Detta borde regeringen ha lyssnat på.

Sammanfattningsvis, regeringens förslag diskriminerar, i förhållande till äldre, de ungdomar som har rätt till arbetslöshetsersättning vid arbetslöshet trots att de betalar samma egenavgift som övriga medlemmar i arbetslöshetskassorna. För övriga gäller en ersättning som förmodligen inte ens når upp till normen för kommunalt försörjnings­stöd. Inte heller är jobbgarantin någon garanti att få ett jobb, trots namnet.

Miljöpartiet föreslår riksdagen att avslå regeringens proposition i sin helhet.

Stockholm den 18 juni 2007

Ulf Holm (mp)

Esabelle Reshdouni (mp)

Jan Lindholm (mp)

Gunvor G Ericson (mp)

Mats Pertoft (mp)

Bodil Ceballos (mp)

Thomas Nihlén (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-06-18 Bordläggning: 2007-06-19 Hänvisning: 2007-06-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)