med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008

Motion 2007/08:Fi13 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden i enlighet med vad som anförs i motionen och anvisar med följande ändringar av anslagen i förhållande till regeringens förslag enligt uppställning i tabell 1.

  2. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för det under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid uppförda anslaget 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kr under 2009.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen vad som anförs i motionen om att hos riksdagen begära bemyndigande för regeringen att under 2008 får det under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid uppförda anslaget 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kr för år 2010 och högst 100 000 000 kr för år 2011.

Tilläggsbudget för 2007

Nedan följer Vänsterpartiets synpunkter på regeringens tilläggsbudget för 2007. Förslag till ändringar i anslagstilldelningen redovisas i tabell 1. Därefter kommenteras synpunkterna ordnade efter anslag.

Tabell 1. Förändringar i anslag, tilläggsbudget för 2008

Anslag

 

Regeringens förslag, kr

Vänsterpartiets förslag, diff., kr

4:2

Säkerhetspolisen

101 240 000

–100 000 000

10:3

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

–4 000 000

4 000 000

12:5

Kostnader vid domstolsprövning

–50 000 000

50 000 000

13:3

Bidrag till hälso- och sjukvård

–600 000

1 000 000

13:9

Bidrag till psykiatri

–1 530 000

1 530 000

25:1

Statens skolverk

–129 811 000

–4 000 000

28:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet m.m.

–1 141 000

1 141 000

28:4

Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel

–9 693 000

9 693 000

34:4

Sanering och återställning av förorenade områden

–50 000 000

50 000 000

34:11

Miljöbilspremie

240 000 000

–240 000 000

36:2

Väghållning och statsbidrag

275 000 000

–120 000 000

36:4

Minskat anslag till järnvägar

–120 000 000

120 000 000

37:3

Minskat anslag till Kassaservice

–25 000 000

25 000 000

 

Totalt

–201 636 000

Anslag 3:1

Regeringen har haft en hög aktivitet inom skatteområdet och genomfört en lång rad förslag. Det är åtgärder som inte bara undergräver en rättvis fördelningsprofil utan också medför fler undantag och gränsdragningar, i och med att man gör stora avsteg från principen om likformig beskattning. För Skatteverket har det inneburit många nytillkomna arbetsuppgifter och en ökad arbetsbelastning. I tilläggsbudgeten har Skatteverket däremot inte fått något ytterligare anslag, vilket är anmärkningsvärt.

För en tid sedan presenterade Skatteverket den s.k. skattefelskartan som visade att staten går miste om ca 133 miljarder kronor i uteblivna skatteinkomster varje år. Det är ett resultat av både medvetet skattefusk och oavsiktliga misstag, men där fusket står för den största delen. Vänsterpartiet menar att det krävs ökade resurser för att kunna möta en ökad ekonomisk brottslighet. Vi vill uppmärksamma att det ofta är dyrt och tidskrävande att utreda t.ex. skattefusk med internationella förgreningar.

Anslag 4:2

Säkerhetspolisen har fått stora resursökningar de senaste åren. Till stor del har detta finansierat terrorismbekämpning. Eftersom Vänsterpartiet är mycket tveksamt till många av de metoder och den lagstiftning som ligger till grund för detta har vi inte funnit det nödvändigt att anslå mer resurser för detta. Regeringen föreslår nu en ökning med 100 miljoner och räknar upp huvuddelen av Säkerhetspolisens verksamhetsområden som mål för ökningen. Sett mot vad vi tidigare anfört om terrorismbekämpningen, samt att vi är mycket kritiska till bristen på insyn i användningen av resurserna hos Säkerhetspolisen anser vi att dessa medel i stället måste hittas inom ramen för nuvarande budget.

Anslag 10:3

Regeringen föreslår en neddragning av anslaget för kommunersättning vid flyktingmottagande med fyra miljoner för att finansiera ett uppdrag till Skolverket att utarbeta nationella slutprov för sfi. Vi avvisar inriktningen på regeringens satsning såväl som dess finansiering.

Anslag 12:5

Regeringen föreslår en förstärkning till offentligt biträde i utlänningsärenden med 50 miljoner för att kunna möta det ökade behov som följer på ett ökat antal asylsökande. Vi välkomnar att detta behov säkerställs men avvisar att satsningen finansieras genom en motsvarande minskning av anslaget för kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden.

Anslag 13:3 och 13:9

Vi avvisar förslagen till anslagsminskning.

Anslag 19:2

Från och med den 1 januari 2007 sänkte regeringen beräkningsunderlaget av antagande­inkomsten inom sjuk och aktivitetsersättningen från 93 till 80 %. Det har medfört en besparing om 1 800 miljoner kronor per år på anslaget för aktivitets- och sjukersättning.

Sänkningen har medfört att redan fattiga människor kommer att bli ännu fattigare när de går i pension. Den framtida pensionen för en person med sjuk- eller aktivitetsersättning har genom regeringens förslag sänks med ca 12 % från en nivå som redan ligger i genomsnitt 20 % lägre än för övriga grupper.

Vi välkomnar att regeringen i tilläggsbudgeten för 2008 drar tillbaka denna försämring och höjer beräkningsunderlaget av antagandeinkomsten inom sjuk- och aktivitetsersättningen från 80 % till den tidigare nivån på 93 % från 2009.

Anslag 19:6

Regeringen tillför 24 miljoner kronor till Försäkringskassans förvaltningsanslag för 2008 för att täcka kostnader för administration av krav på intyg vid ansökan om tillfällig föräldrapenning, jämställdhetsbonus och tandvårdsreform.

Försäkringskassan själv bedömer att behovet av extra resurser för att administrera krav på intyg vid ansökan om tillfällig föräldrapenning, tandvårdsreform, jämställdhetsbonus, vårdnadsbidrag och förändringar av sjukförsäkringen uppgår till 259 miljoner kronor 2008, 374 miljoner kronor 2009 och 262 miljoner kronor 2010.

Enbart kostnaden för administration av reformer inom sjukförsäkringen beräknas enligt Försäkringskassan uppgå till 200 miljoner kronor per år 2008–2010, och kostnaden för administration av jämställdhetsbonusen beräknas uppgå till 21 miljoner kronor per år. Regeringen har således inte för avsikt att ersätta Försäkringskassan för den ökade administration som följer av regeringens reformer. Det kommer att gå ut över myndighetens ordinarie verksamhet och innebär ytterligare pålagor för den redan hårt prövade personalen på Försäkringskassan. Resultatet kan bli sämre arbetsmiljö, urholkad rättssäkerhet, sämre service och urholkad tillit till socialförsäkringarna. Vänsterpartiet ser med stor oro på dessa nedskärningar och förordar i vårt budgetalternativ en förstärkning av Försäkringskassans förvaltningsanslag med 390 miljoner kronor per år 2009–2011.

Vänsterpartiet tillstyrker satsningen om 24 miljoner kronor till Försäkringskassan i tilläggsbudgeten för 2008 men avvisar användningen av medlen, eftersom vi har avvisat förslaget om jämställdhetsbonus och åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning. Pengarna bör i stället gå till Försäkringskassans ordinarie verksamhet.

Anslag 25:1

Vi avslår förslaget om nationella prov för sfi bl.a. på grund av att det finansieras genom en neddragning av utgiftsområde 13 anslag 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande.

Anslag 28:2

Vänsterpartiet menar att kulturbudgeten är för smal för att rymma omprioriteringar inom ram.

Anslag 28:4

Vänsterpartiet menar att kulturbudgeten är för smal för att rymma omprioriteringar inom ram.

Anslag 28:7

Vänsterpartiet anser att minst treåriga avtal bör slutas med den fria scenkonstens utövare. Konstnärerna bör få ägna sig åt den skapande processen, inte åt tidsödande arbete med att varje år skriva ansökningar för att erhålla anslag till grundläggande verksamhet. Kulturutskottet har tidigare, i betänkande 2006/07:KrU7, uttalat att bidragen till de fria grupperna bör fördelas i form av treåriga och ettåriga verksamhetsbidrag som bör sökas i särskild ordning och separeras från de enstaka produktionsbidragen. Därvid bör ”de treåriga verksamhetsbidragen dominera i antal och belopp”.

Enligt regeringens förslag till tilläggsbudget för 2008 bör regeringen bemyndigas att under 2008 för anslaget 28:7 fatta beslut om ekonomiska förpliktelser inklusive tidigare gjorda åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 80 000 000 kr under 2009. Vi föreslår att regeringen i stället bemyndigas att fatta beslut om ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av högst 100 000 000 kr per år 2009–2011.

Anslag 34:4

Vi avvisar minskningen, som hotar miljömålet giftfri miljö.

Anslag 34:11

Vi avvisar satsningen, då klimatnyttan inte är klarlagd.

Anslag 36:2 och 36:4

För att finansiera ett ökat anslag till vägar, drar regeringen ned anslaget till järnvägar. Vi avvisar detta.

Anslag 37:3

Regeringen drog redan i höstas ned anslaget till kassaservice med 120 miljoner kronor, från totalt 400 miljoner kronor. Nu vill regeringen dra ned ytterligare 25 miljoner kronor, vilket vi avvisar.

Stockholm den 7 maj 2008

Lars Ohly (v)

Marianne Berg (v)

Jacob Johnson (v)

Hans Linde (v)

Elina Linna (v)

Gunilla Wahlén (v)

Alice Åström (v)

Ulla Andersson (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-05-07 Bordläggning: 2008-05-08 Hänvisning: 2008-05-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)