med anledning av prop. 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning

Motion 2008/09:MJ24 av Tina Ehn m.fl. (mp)

av Tina Ehn m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2008/09:MJ24

av Tina Ehn m.fl. (mp)

med anledning av prop. 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 2

Rovdjurspolitiken 3

Rovdjuren 4

Ekologisk livskraft 4

Rovdjurens roll i ekosystemet 5

Propositionen 6

EU:s art- och habitatdirektiv 6

Gynnsam bevarandestatus 8

Demokrati och delaktighet 9

Viltförvaltningsdelegationer 10

Vargstammens utveckling 11

En sammanhängande fennoskandisk vargstam 11

Etappmålet för varg 12

Införsel 12

Naturlig invandring 13

Jakt 14

Miniminivån för lodjur 15

Jaktbrott 16

Miljöorganisationers talerätt 18

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-06-22 Hänvisning: 2009-06-23 Bordläggning: 2009-06-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (20)