med anledning av prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget

Motion 2008/09:Fi22 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

av Peter Eriksson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2008/09:Fi22

av Peter Eriksson m.fl. (mp)

med anledning av prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget

mp054

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag enligt uppställning:

Enhet tusental kronor

Ut­gifts­om­råde

Anslagsnr

Anslag

Belopp enligt statsbudget 2009

Regeringens förändring av ram/ anslag

Ny ram/ny anslags­nivå

Mp:s för­ändring av ram/an­slag,­ avvik­el­se mot regeringen

1

3:01

Sametinget

43 214

–5 000

38 214

5000

1

4:01

Regeringskansliet m.m.

6 927 585

141 700

7 069 285

–40 000

6

1:08

Försvarets radioanstalt

644 522

3 300

647 822

–3 300

9

1:08

Bidrag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-04-29 Bordläggning: 2009-05-04 Hänvisning: 2009-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)