med anledning av prop. 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition

Motion 2009/10:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. (s, mp, v)

av Mona Sahlin m.fl. (s, mp, v)
Motion till riksdagen

2009/10:Fi15

av Mona Sahlin m.fl. (s, mp, v)

med anledning av prop. 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition

-s43017

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut 4

2 Ny färdriktning för Sverige 4

Krisen och regeringens politik har ökat klyftorna 5

Ett bättre Sverige är möjligt 5

Fler jobb – inte minst för unga 5

Högre kvalitet i välfärden 6

Investera i en grön omställning 6

Ökad jämställdhet och minskade klyftor 6

Ett tryggare Sverige 7

3 Ekonomiskt läge 7

(i) Arbetslösheten är den högsta sedan nittiotalskrisen 7

(ii) Den globala konjunkturutvecklingen är osäker 10

(iii) Människors ökade otrygghet spär på osäkerheten 10

(iv) De offentliga finanserna försvagas 12

(v) Åtta år utan jobbtillväxt 13

4 Fyra
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-05-03 Bordläggning: 2010-05-04 Hänvisning: 2010-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)