med anledning av prop. 2009/10:123 Myndigheterna inom smittskyddsområdet

Motion 2009/10:So4 av Elina Linna m.fl. (v)

av Elina Linna m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Nationella rådet för samordning av insatser mot hiv/aids och därtill anknuten verksamhet inte bör överföras från Socialstyrelsen till Smittskyddsinstitutet.

Motivering

I propositionen Myndigheterna inom smittskyddsområdet föreslår regeringen att Nationella rådet för samordning mot hiv/aids och därtill anknuten verksamhet ska föras över från Socialstyrelsen till Smittskyddsinstitutet och inordnas i myndighetens linjeorganisation.

Så sent som 2006 skedde den senaste omorganiseringen där ansvaret för hiv/aids flyttades från Statens folkhälsoinstitut till Socialstyrelsen och Nationella rådet för samordning av insatser mot hiv/aids inrättades. Den dåvarande regeringen ansåg att Socialstyrelsen hade bäst förutsättningar att stå för samordningen eftersom organisationen sedan tidigare ansvarade för den nationella samordningen enligt smittskyddslagen. Dessutom hade Socialstyrelsen redan viktiga funktioner när det gäller att påverka hälso- och sjukvården i en hälsofrämjande riktning.

Nationella rådet för samordning av insatser mot hiv/aids är således relativt nytt, och rådets arbete hittills har påverkats av otydlighet kring ansvarsområden samt ordförandebyten. Organisationen är fortfarande under uppbyggnad, och en ytterligare omorganisation skulle med all säkerhet leda till att viktigt arbete som gjorts för att utveckla verksamheten och höja kompetensen går förlorat.

En förflyttning från Socialstyrelsen till Smittskyddsinstitutet riskerar också att leda till att sexuellt överförbara sjukdomar och andra blodburna sjukdomar börjar betraktas som en del av det övriga smittskyddet. Hiv/STI-prevention handlar om att förändra sexuella beteenden. Det förebyggande arbetet kräver riktad information och kunskapssökande insatser för att påverka attityder och inställningar. Arbetet inkluderar även insatser för dem som i dag lever med hiv och de stigmatiserande attityder som finns i samhället. I sitt remissvar oroar sig RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter för att den kunskap och erfarenhet som frivilligorganisationerna besitter angående hiv/aids får minskad betydelse med ett alltför tydligt fokus på medicinskt smittskydd och epidemiologi. Organisationen skriver vidare att hiv- och STI-preventionen på många sätt är kopplad till Socialstyrelsens arbete med sexuell och reproduktiv hälsa, och delar av arbetet med informationsspridning och utbildning sker i dag i samverkan. Socialstyrelsen har även i uppdrag att stödja, granska och utveckla hälso- och sjukvården där det hiv-preventiva arbetet är en integrerad del av verksamheten. En förflyttning av ansvaret skulle därmed innebära en separering av smittskydd från de verksamhetsområden som Socialstyrelsen ansvarar för.

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, skriver i sitt remissvar att de känner oro för att förflyttningen kommer att leda till ett minskat och försämrat preventionsarbete eftersom Smittskyddsinstitutet inte har ett folkhälsovetenskapligt perspektiv på sin verksamhet.

Vänsterpartiet anser därmed att Nationella rådet för samordning av insatser mot hiv/aids och därtill anknuten verksamhet inte bör överföras till Smittskyddsinstitutet utan även fortsättningsvis bedriva sin verksamhet vid Socialstyrelsen. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 23 mars 2010

Elina Linna (v)

Rossana Dinamarca (v)

Siv Holma (v)

Amineh Kakabaveh (v)

Eva Olofsson (v)

Lena Olsson (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-03-23 Bordläggning: 2010-03-25 Hänvisning: 2010-03-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)