med anledning av prop. 2010/11:99 Vårändringsbudget för 2011

Motion 2010/11:Fi13 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

av Peter Eriksson m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd samt anvisar ändrade och nya anslag enligt uppställning:

UO

Anslag

Regeringens förändring av ram/anslag

Ny ram/ny anslagsnivå

MP:s förändring av ram/anslag, avvikelse mot regeringen

7

1:1

Biståndsverksamhet

–665 865

27 435 553

650 465

Summa (tusental kronor)

650 465

Inledning

Miljöpartiet de grönas ekonomiska politik presenteras i Miljöpartiets motion om regeringens ekonomiska vårproposition (proposition 2010/11:100). Vi hänvisar läsare till den för förståelse för vår ekonomiska politik och de ändringsförslag som presenteras i den här motionen. Ordningen för behandlingen i riksdagen av motioner som väckts med anledning av propositioner medför att vi inte kan lägga fram några konkreta ändringsförslag när det gäller tilläggsbudgeten utanför de anslag och utgiftsområden där regeringen gör ändringar, varför vi har valt att i stället presentera vår alternativa ekonomiska politik i motionen om den ekonomiska vårpropositionen. Här presenteras endast de avslagsyrkanden vi har på den tilläggsbudget (proposition 2010/11:99) som regeringen presenterade i samband med den ekonomiska vårpropositionen.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Regeringen har under hela sin tid vid makten använt biståndsmedel för att bekosta flyktingmottagande med hänvisning till Dac-reglerna. Hela sju % av biståndsbudgeten går till att finansiera flyktingmottagande. Miljöpartiet anser att biståndet i första hand ska användas till fattigdomsbekämpning utanför Sveriges gränser. Miljöpartiet vill därför att avräkningarna ska minska och att Sverige ska arbeta för att Dacs regelverk ska skärpas och bli tydligare vad gäller avräkningar.

I vårändringsbudgeten fortsätter regeringen på den inslagna vägen. Regeringen vill minska anslaget 1:1 Biståndsverksamhet för att finansiera huvuddelen av utökningen av anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader under utgiftsområde 8. Regeringen motiverar manövern med att utgifterna för ensamkommande barns boende har ökat och att antalet asylsökande är större än förväntat.

Miljöpartiet tycker att det är rätt att utöka anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader om behovet finns. Vi motsätter oss emellertid att ökningen av anslaget för flyktingmottagande ska finansieras med biståndspengar. Därför tillför vi pengar till anslaget 1:1 Biståndsverksamhet.

En liten del av pengarna från 1:1 Biståndsverksamhet går också till en utökning av 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) med 15,4 miljoner kronor för Sveriges anslutning till Norsadfonden. Miljöpartiet accepterar detta.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

De senaste två åren har tågresenärer och företag upplevt kaosartade vintrar med förseningar och inställda tåg. Trafikverket konstaterar i sin rapport ”Situationen i det svenska järnvägsnätet” från februari i år att de låga nivåerna av underhåll av och investeringar i järnvägen riskerar att leda till fortsatta försämringar i tågtrafiken. Den positiva trenden med fler resenärer och mer gods på spåren riskerar att brytas om tåget upplevs som ett osäkert och krångligt transportmedel.

I rapporten slår Trafikverket fast att det behövs ett tillägg till järnvägen på minst 1,3 miljarder kronor under 2011: 500 miljoner kronor i reinvesteringar för att stoppa åldrandets konsekvenser för järnvägen, 300 miljoner kronor för trimningsåtgärder och 500 miljoner kronor i ökat underhåll.

I samband med vårpropositionen aviserade regeringen 800 miljoner extra till drift och underhåll under 2011. Miljöpartiet välkomnar dessa medel men menar att de är otillräckliga. Ytterligare 500 miljoner kronor behövs för att få full finansiering av de akuta åtgärder som Trafikverket anser är nödvändiga. Miljöpartiet begär att regeringen återkommer med förslag till ändringsbudget med en sådan ökning.

Vi är också bekymrade över att finansieringen av regeringens aviserade medel är oklar. Pengarna syns inte som en post i vårändringsbudgeten. I stället skriver man i vårpropositionen att ”regeringen under 2011 kommer att fatta nödvändiga beslut för att skapa det utrymme som krävs för att öka insatserna för banhållning med 800 miljoner kronor”. Detta skulle kunna innebära att regeringen drar ned på andra angelägna järnvägssatsningar för att finansiera de extra pengarna till underhåll, något som vi anser vore mycket olyckligt. Miljöpartiet yrkar därför att regeringen återkommer till riksdagen med ett klargörande om hur de utökade medlen till drift och underhåll ska finansieras.

Utöver utökade medel för underhåll föreslår Miljöpartiet också att ytterligare medel tillskjuts under 2011 för investeringar. Det handlar dels om att påbörja ett spårbyte på Älvsborgsbanan och triangelspår i Håkantorp, dels om att återuppta planeringsarbetet med höghastighetsbanor. Miljöpartiet begär att regeringen i en ändringsbudget för 2011 återkommer till riksdagen med ett sådant förslag.

Stockholm den 4 maj 2011

Peter Eriksson (MP)

Maria Wetterstrand (MP)

Mikaela Valtersson (MP)

Jonas Eriksson (MP)

Jabar Amin (MP)

Stina Bergström (MP)

Agneta Börjesson (MP)

Bodil Ceballos (MP)

Esabelle Dingizian (MP)

Tina Ehn (MP)

Magnus Ehrencrona (MP)

Gunvor G Ericson (MP)

Maria Ferm (MP)

Gustav Fridolin (MP)

Ulf Holm (MP)

Mehmet Kaplan (MP)

Helena Leander (MP)

Annika Lillemets (MP)

Jan Lindholm (MP)

Agneta Luttropp (MP)

Valter Mutt (MP)

Lise Nordin (MP)

Kew Nordqvist (MP)

Åsa Romson (MP)

Peter Rådberg (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-05-04 Bordläggning: 2011-05-05 Hänvisning: 2011-05-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)