med anledning av prop. 2011/12:109 Vissa åtgärder mot illegala vapen

Motion 2011/12:Ju14 av Lena Olsson m.fl. (V)

av Lena Olsson m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av straffskalorna för vapenbrott.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av frågan om krav på att vapen ska vara intakta.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av Tullverkets befogenheter.

Regeringens förslag

I propositionen föreslås bl.a. införande av nya kriterier för grovt vapenbrott, nya bestämmelser om införsel av vapen, att kraven på vapenhandlare skärps och att läkare föreslås bli skyldiga att anmäla patienter som är olämpliga att inneha vapen.

Behov av förändrade straffbestämmelser

Vi delar bedömningen att det finns skäl att omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömning av grova vapenbrott bör införas i lagen. Kriterierna är om vapnet har innehafts i fordon på allmän plats eller inom ett skolområde, om det är av särskilt farlig beskaffenhet och om det avser flera vapen. Praxis vad gäller domar för grova vapenbrott har inte varit enhetlig enligt Åklagarmyndigheten och med detta förslag ges större möjlighet till enhetlighet i tillämpningen. Vi vill i sammanhanget påtala att avsikten inte är att endast dessa omständigheter ska påverka bedömningen utan även fortsättningsvis ska domstolarna göra en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Regeringen föreslår ingen förändring av straffvärdet för grova vapenbrott i denna proposition, eftersom beredningsunderlaget inte visar på något behov av detta. I stället kommer en ny utredning att tillsättas för att se över frågan. Rikspolisstyrelsen har i sitt remissvar föreslagit en höjning av straffvärdet för grova vapeninnehav från sex månader till två år som lägsta straff. Vi delar den bedömningen. Rikspolisstyrelsen menar att användningen av enhandsvapen och helautomatiska vapen i kriminella sammanhang utgör ett stort och växande problem och att situationen är akut. Vi delar även den bedömningen och menar att det finns skäl att den föreslagna förnyade utredningen inte dras i långbänk. En höjning av straffvärdet till två år skulle öka polisens möjligheter att bekämpa vapenbrott och därmed minska totala antalet illegala innehav och slutligen minska antalet grova brott där vapen används. Självklart kan man inte med detta förslag lämna huvudfrågan om varför organiserad brottslighet breder ut sig. Grogrunderna för rekrytering till kriminella gäng utgörs av social och ekonomisk orättvisa i samhället och det måste också motarbetas på helt andra sätt. I vart fall skulle sannolikt en straffskärpning leda till minskad tillgång till vapen, vilket bör eftersträvas. Regeringen bör skyndsamt återkomma med en förnyad översyn av straffskalorna för vapenbrott. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

I detta sammanhang vill vi lyfta det växande problemet med moderna systemvapen där man kan växla kaliber, i dagligt tal växla pipor, med en enkel insexnyckel. Detta befarar vi öppnar för beräknande förfaringssätt i samband med vapenbrott. En bärande del i vapenbrottsutredningar och liknande är att med intakta vapen är det lättare att spåra kulan. Det är svårare att identifiera och spåra ett vapen där delar tillfälligtvis har växlats. Vi föreslår att även denna fråga utreds. Regeringen bör därför återkomma med en översyn av frågan om krav på att vapen ska vara, som det heter, intakta för att vara tillåtna. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

In- och utförsel

I propositionen föreslås en ändring i lagen om Tullverkets befogenheter som innebär att det införs ett bötesstraff för den som inte anmäler införsel av vapen till Tullverket. Vänsterpartiet stödjer detta förslag. Tullverket föreslår i sitt remissvar att det dessutom bör införas ett krav på att beviset om tillstånd för införsel ska uppvisas för Tullverket i samband med gränspasseringen. Det skulle öka Tullverkets möjligheter att kontrollera vilka vapen som förs in till Sverige från ett annat EU-land. En sådan bestämmelse skulle också göra det möjligt att beivra underlåtelse att anmäla införsel till Tullverket som ett brott mot lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Regeringen har bedömt att den föreslagna anmälningsskyldigheten är en tillräcklig åtgärd. Vi är tveksamma till om detta är en tillräcklig åtgärd. Regeringen bör därför i den kommande översynen se över frågan om Tullverkets befogenheter. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 27 mars 2012

Lena Olsson (V)

Bengt Berg (V)

Marianne Berg (V)

Amineh Kakabaveh (V)

Lars Ohly (V)

Eva Olofsson (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-04-11 Bordläggning: 2012-04-12 Hänvisning: 2012-04-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)