med anledning av prop. 2011/12:144 Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare och om särskild utbildning för vuxna

Motion 2011/12:Ub13 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen vid årsskiftet ska återkomma till riksdagen med en rapport om hur arbetet med införandet av lärarlegitimation fortskrider.

Motivering

Införandet av lärarlegitimation är en mycket viktig reform för såväl eleverna som lärarna liksom för samhället i sin helhet. Att lärare är behöriga är grundläggande för att uppnå höga kunskapsresultat i skolan, vilket är av största vikt för hela samhället. Eleverna har rätt till en högkvalitativ utbildning och därmed att undervisas av behöriga lärare. Läraryrket behöver också bli mer attraktivt för att locka fler begåvade studenter till lärarutbildningarna, och en lärarlegitimation är en viktig del i arbetet för att höja statusen på yrket.

Lärarlegitimation är en positiv reform. Dock är vi socialdemokrater mycket oroade över att sättet som regeringen har hanterat införandet av lärarlegitimationen riskerar dess syfte. Uppskjutandet av införandet av lärarlegitimationen kan tyvärr inte beskrivas på annat sätt än ett fiasko, men det får inte tillåtas äventyra reformen i sig. Det är av största vikt att reformen, trots dess uppskjutande, kommer på plats på ett så bra sätt som bara möjligt och att arbetet med de delar som följer direkt av legitimationen, såsom introduktionsperioden inklusive mentorskapets utformning, inte stannar av. För att riksdagen ska kunna följa att implementeringen av lärarlegitimationen hädanefter fortlöper väl bör regeringen återkomma till riksdagen med en rapport om detta vid årsskiftet.

När reformen med lärarlegitimation implementerats på ett tillfredsställande sätt bör regeringen återkomma med legitimation för fler lärare i skolan. När beslut om legitimation för lärare och förskollärare fattades i riksdagen var Socialdemokraterna tydliga med att vi såg det som ett viktigt första steg. Fler steg bör tas och man bör se till fler grupper. Vi lyfte fram fritidspedagogerna och vi ville att regeringen skulle återkomma till riksdagen med förslag om hur fritidspedagogernas status kan höjas och deras yrkesutövning kvalitetssäkras. Vi vill införa en legitimation för alla lärare i skolan.

Stockholm den 9 maj 2012

Ibrahim Baylan (S)

Louise Malmström (S)

Håkan Bergman (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Thomas Strand (S)

Gunilla Svantorp (S)

Adnan Dibrani (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-05-10 Bordläggning: 2012-05-21 Hänvisning: 2012-05-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)