med anledning av prop. 2011/12:86 En effektivare försvarslogistik

Motion 2011/12:Fö9 av Mikael Jansson (SD)

av Mikael Jansson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår proposition 2011/12:86 En effektivare försvarslogistik.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör låta utreda om besparingar kan göras genom att minska teknisk dubblering som kan finnas hos Försvarsmakten eller Försvarets materielverk när riktade materielbeställningar görs hos försvarsindustri i Sverige som själva har kompetensen.

Motivering

Vi bedömer propositionen från regeringen ur ett svenskt perspektiv, nyttan för Sverige såväl ekonomiskt som säkerhetsmässigt.

Regeringens ställningstagande vilar på det grundläggande antagandet att Försvarsmakten endast ska tillhandahålla tolv manöverbataljoner för insats globalt på förslag från Nato, EU eller andra internationella aktörer. Sverigedemokraterna delar inte denna uppfattning utan menar att Försvarsmakten i stället bör vara inriktad på försvaret av Sverige, vilket vi exempelvis fört fram i vår budgetmotion 2011/12:Fi242.

Strategiskt anser vi också att satsningar på FoU inte bör minska. Nästan all försvarsmateriel som finns att köpa på marknaden har skapats med tillgång till statligt FoU. Vi som andra länder bör låta FoU inom Försvarsmakten finnas som stöd för försvarsindustri i Sverige när vi hävdar undantagsregeln i artikel 346 i EUF-fördraget och riktar beställningar till egen industri med hänvisning till säkerhetspolitiska intressen kopplade till särskilda kompetenser i fråga om tillverkning av försvarsmateriel.

Försvarsmakten som vi ser den ska inte vara helt beroende av andra länder avseende materiel och system. Redan i dag finns ett klokt internationellt samarbete från Sveriges sida. Försvarsindustrin i Sverige gör egna internationella kostnadsdelningar, Försvarsmakten köper i vissa fall effektivast system från utländska hyllor och Försvarsmakten resurssamarbetar i Nordefco och är partner med Nato.

I dag beställer Försvarsmakten en produkt i taget från Försvarets materielverk (FMV). Detta föregås av en noggrann långsiktig planering. I Försvarsstrukturutredningen föreslås att FMV i stället ska hyra ut materiel till Försvarsmakten. Försvarsmakten skulle därmed förlora flexibilitet och skulle i stället för att fördela egna anslag för att nå operativa mål få lämna förslag till FMV som FMV inte behövde ta hänsyn till.

Det finns ett behov hos Försvarsmakten att behålla verktyg och kunskap som krävs för att kunna utföra de av regeringen och riksdagen ålagda uppgifterna i förordningen.

Försvarsmakten har själv i sin remiss till liggande proposition konstaterat att Försvarsstrukturutredningens förslag inte tillgodoser Försvarsmaktens operativa krav vid konfliktnivåer över grundberedskap avseende behov av att styra och leda försvarslogistikverksamheter vid insats. Detsamma gäller frågor om kombattantstatus, utbildning, utrustning m.m. Ur Sverigedemokraternas synpunkt måste det ses som anmärkningsvärt att man talar om att på detta sätt lägga ut militär verksamhet på entreprenad, vilket i praktiken blir effekten om Försvarsmakten ska upphandla logistik av civila aktörer.

Vidare är det vår mening att det inte är belagt att besparingseffekterna av utredningens förslag skulle kunna uppgå till över 700 miljoner kronor. Ekonomistyrningsverket har i sitt remissvar till utredningen framhållit just att reformens genomförande i sig kan vara förenat med stora kostnader samt att besparingar som räknas in genom reformer som denna erfarenhetsmässigt ofta överskattas.

Förslaget från FSU är en helhet och kan antingen bifallas eller avslås. Sverigedemokraterna säger nej till utredningens grundtankar. Sveriges försvarsindustrier och Försvarsmaktens stödresurser är precis som i andra länder fortsatt viktiga komponenter i säkerhets- och försvarspolitiken. Värt att notera är att de svenska försvarsmaterielsystemen internationellt sett har hållit hög kvalitet och är billiga.

Med anledning av ovanstående resonemang menar vi att riksdagens bör avslå föreliggande proposition.

Regeringen bör i stället låta utreda om besparingar kan göras genom att minska teknisk dubblering som kan finnas hos Försvarsmakten eller Försvarets materielverk när riktade materielbeställningar görs hos försvarsindustri i Sverige som själva har kompetensen.

Stockholm den 24 april 2012

Mikael Jansson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-04-26 Bordläggning: 2012-05-02 Hänvisning: 2012-05-03
Yrkanden (2)