med anledning av prop. 2011/12:98 Timmätning för aktiva elkonsumenter

Motion 2011/12:N7 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857) med den ändringen att ikraftträdandet ska ske den 1 januari 2014.

Motivering

I propositionen föreslås att aktiva elkonsumenter ges möjlighet att ingå nya former av avtal som förutsätter att elförbrukningen timmäts, utan att debiteras de merkostnader som kan uppstå. Förändringen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2012.

Vi instämmer i regeringens förslag om timmätning, men ställer oss kritiska till tidsplanen för ikraftträdandet. Den snäva tidsplanen kan medföra ökade kostnader för elnätsföretagen på grund av att en större mängd mätvärden och information måste hanteras i systemet. Energimarknadsinspektionen har också konstaterat att den årliga kostnaden för elnätsföretagen kommer att öka med ungefär 400 kronor per kund som övergår till timmätning, merkostnader som riskerar att hamna i kundkollektivet genom höjda nättariffer.

Vi vill i stället se över möjligheterna att skjuta på tidpunkten för genomförandet, så att reformen ger en möjlighet till omställning för elnätsbolagen utan risk för höjda nättariffer för konsumenterna.

Stockholm den 11 april 2012

Jennie Nilsson (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Karin Åström (S)

Krister Örnfjäder (S)

Börje Vestlund (S)

Ann-Kristine Johansson (S)

Ingemar Nilsson (S)

Ingela Nylund Watz (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-04-11 Bordläggning: 2012-04-12 Hänvisning: 2012-04-13
Yrkanden (1)