med anledning av prop. 2012/13:165 Modernare reglering av statsluftfarten

Motion 2012/13:Fö8 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på lagstiftning som reglerar ansvarsfrågan vid övningar kopplade till svensk krigsmaterielexport.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av en oberoende tillsyn över militär luftfart och om att Transportstyrelsen bör få ansvar för tillsynen.

  3. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på lagstiftning med innebörden att endast länder som Sverige har samarbetsavtal med kan tillåtas öva i svenskt luftrum.

Motivering

Regeringens proposition Modernare reglering av statsluftfarten behandlar behovet av lagstiftning för militär luftfart och civil luftfart som inte bedrivs i vinstsyfte, såsom kustbevakning och polis. De senaste tio åren har flera tillbud och olyckor visat på behovet av höjd säkerhet inom den militära luftfarten. I dag genomförs också Natoövningar i svenskt luftrum, men luftfartslagstiftningen har inte anpassats till denna nya verklighet. Ett annat område som inte är tillräckligt reglerat är övningar kopplade till svensk krigsmaterielexport. Sådana situationer kan involvera både svenska civila flygplan och utländska militära flygplan samtidigt, med risk för civila förluster. Propositionens förslag för hur Sverige ska hantera denna brist i lagstiftningen är att luftfartslagen ska fungera som en ramlag och att regeringen i enskilda fall ska kunna meddela särskilda föreskrifter.

Vänsterpartiets uppfattning är att det inte räcker med möjligheten att meddela särskilda föreskrifter. Det är viktigt att i förväg veta vad som gäller, exempelvis om civila dödas av utländska militärer i Sverige. Regeringen bör återkomma med förslag på mer detaljerad lagstiftning i frågan. Detta bör riksdagen begära.

Regeringen vill ge Försvarsmakten i uppdrag att lämna förslag på hur tillsynen över militär luftfart bör organiseras inom Försvarsmakten. Statens haverikommission menar i sitt remissvar att det är viktigt med en oberoende inspektion och föreslår därför att Transportstyrelsen ska få ansvar för tillsynen. Vänsterpartiet delar uppfattningen att det är viktigt med en oberoende tillsyn över militär luftfart. Transportstyrelsen bör få ansvar för tillsynen. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

I dag är det inte tydligt att det är regeringen som ger tillstånd till utländska militärflygplan att använda svensk luftrum. Det vill regeringen förtydliga genom att komplettera luftfartslagen. Vänsterpartiet vill att luftfartslagen ska innehålla ett förbud mot att länder som Sverige inte har samarbetsavtal med genomför militärövningar i svenskt luftrum. Regeringen bör återkomma med förslag på lagstiftning med innebörden att endast länder som Sverige har samarbetsavtal med kan tillåtas öva i svenskt luftrum. Detta bör riksdagen begära.

Stockholm den 19 juni 2013

Torbjörn Björlund (V)

Jens Holm (V)

Siv Holma (V)

Hans Linde (V)

Kent Persson (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-06-19 Bordläggning: 2013-06-24 Hänvisning: 2013-06-25
Yrkanden (3)