med anledning av prop. 2012/13:36 Snabbare betalningar

Motion 2012/13:C2 av Veronica Palm m.fl. (S)

av Veronica Palm m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag om hur de små och medelstora företagens ställning kan fortsätta att stärkas när det gäller betalningstider.

Motivering

Långa betalningstider är ett problem för många små företag. När betalningen drar ut på tiden ansträngs likviditeten vilket i många fall innebär negativa begränsningar, inte minst vad gäller möjligheter till expansion och nyanställningar. Regeringens förslag att en fordran ska betalas senast 30 dagar efter det att borgenären framställt krav på betalning, anser vi vara ett steg i rätt riktning.

Regeringen gör skillnad på om borgenären har en fordran på en annan näringsidkare eller på en myndighet/annat offentligt organ. I det senare fallet är betalningstiden om 30 dagar absolut tvingande, medan det vad gäller betalningar mellan näringsidkare finns en möjlighet att ha längre betalningstider. Vi ser det som positivt att myndigheter/offentliga organ går före i arbetet med att underlätta för de små företagen. Men vi känner samtidigt en oro över de fortsatta öppningar som finns för stora företag att dominera över de mindre.

Vi anser nämligen att det finns en uppenbar risk att stora företag även i fortsättningen kan använda små företag som bank genom att kräva en längre betalningstid än de föreslagna 30 dagarna. Det är inte oproblematiskt för ett litet företag att stå emot ett sådant krav och regeringens förslag öppnar för gäldenärer att trycka på för att avtala om längre betalningstider.

Det finns exempel på hur andra länder stärkt de små och medelstora företagens ställning. Till exempel har Tyskland infört en lag om maximalt 30 dagars betalningstid utan frivillighetsklausuler. Vid denna typ av mera tvingande lagstiftning handlar det naturligtvis om en balans mellan avtalsfriheten och villkoren för små företag i förhållande till de större. Avtalsfriheten är viktig, men den är alltid begränsad av de ramar samhället sätter för marknadsekonomin. Om effektiviteten i marknadsekonomin förbättras genom kortare betalningstider och möjligheterna för fler jobb därmed ökar är det rimligt att överväga relevanta åtgärder. Små och medelstora företag har ofta påtagliga problem med såväl finansiering som likviditet, inte minst under den första tiden. Att nu förbättra situationen för små företag i dessa avseenden är inte minst viktigt mot bakgrund av de varsel och den stigande arbetslöshet som vi får rapporter om dagligen.

Mot denna bakgrund bör regeringen återkomma med förslag kring hur de små och medelstora företagens ställning fortsatt kan stärkas avseende betalningstider.

Stockholm den 11 december 2012

Veronica Palm (S)

Carina Ohlsson (S)

Hillevi Larsson (S)

Jonas Gunnarsson (S)

Katarina Köhler (S)

Yilmaz Kerimo (S)

Lars Eriksson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-12-12 Bordläggning: 2012-12-13 Hänvisning: 2012-12-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)