med anledning av prop. 2012/13:38 En ny tidbegränsad vapenamnesti

Motion 2012/13:Ju3 av Morgan Johansson m.fl. (S)

av Morgan Johansson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vapenamnestin ska gälla i sex månader.

Motivering

Regeringen beskriver vikten av att begränsa den totala mängden vapen i samhället och framför allt antalet illegala vapen. Som en del i detta arbete föreslås nu en tidsbegränsad vapenamnesti. Inlämnande av vapen ska kunna ske från mars till maj 2013. Vi socialdemokrater menar att tidsperioden för inlämnande enligt den tillfälliga vapenamnestin är för kort. Erfarenheten från 1993 och 2007 års vapenamnesti visade att merparten av de inlämnade vapnen inkom i slutet av amnestiperioden. Vi delar inte regeringens slutsatser om att en förlängning av tiden för amnesti inte skulle ge ett bättre resultat i fråga om inlämnande. Av erfarenhet vet vi att det tar tid att sprida information om nya regler. Därtill ska människor leta upp vapen som kan finnas i sommarstugor e.d. och överväga om de ska lämna in dem. Både Norge och Danmark har tidigare tillämpat längre vapenamnestiperioder. Vi socialdemokrater ser ingen avgörande nackdel med att införa en amnesti under en längre tid. Vi menar att inlämnandeperioden bör vara sex månader i stället för tre, med start i mars 2013. Dessutom menar vi att det behövs strängare lagstiftning när det gäller illegala vapen. Vi har lämnat ett antal förslag om detta, bl.a. en skärpning av minimistraffet för grovt vapenbrott från sex månader till ett år. Det är inte rimligt att ha en så låg straffsats för grovt vapenbrott som i dag när vi ser hur vapen används hos organiserade kriminella grupperingar. En skärpt lagstiftning för innehav av illegala vapen hade ökat incitamentet för att lämna in vapen. Att regeringen ännu inte har lyckats presentera en sådan lagstiftning är därför olyckligt.

Stockholm den 16 november 2012

Morgan Johansson (S)

Kerstin Haglö (S)

Christer Adelsbo (S)

Elin Lundgren (S)

Anna Wallén (S)

Arhe Hamednaca (S)

Mattias Jonsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-11-21 Bordläggning: 2012-11-22 Hänvisning: 2012-11-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)