med anledning av prop. 2012/13:58 Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd

Motion 2012/13:Ub7 av Björn Söder m.fl. (SD)

av Björn Söder m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2012/13:58.

Motivering

Sverigedemokraterna yrkar avslag på den av regeringen föreslagna förändringen av skollagen genom tillägget av punkt 5 i 28 kap. 2 § vilket innebär att barn som vistas illegalt i Sverige får rätt till skolgång och fri skolskjuts. Kostnaderna för denna lagändring kan initialt ses som relativt ringa, men befaras stiga med tiden, främst på grund av denna lagändrings migrationspolitiska effekt. Främsta skälen till att Sverigedemokraterna starkt motsätter sig denna lagändring är principiella och migrationspolitiska samt att den innebär uppenbara konflikter mellan olika myndigheter.

Att införa en lag som ger människor, vilka vistas illegalt i landet, rätt till skolundervisning strider principiellt mot utlänningslagens [2005:716] bokstav och intentioner, innebärande att det är förenat med straffansvar att vistas i landet utan giltiga papper och tillstånd. Det strider tillika mot all logik och tillgängliga rättsprinciper att en myndighet ger vissa personer rätt till skattefinansierad utbildning, samtidigt som det är en annan myndighets skyldighet att förpassa samma personer ut ur landet. En lag där två olika myndigheter så uppenbart har kolliderande uppdrag, riskerar att på sikt urholka tilltron till hela vårt rättssystem, likväl som till vår migrationspolitik. Denna syn har också Rikspolisstyrelsen och i viss mån Migrationsverket gett uttryck för i sina remissvar.

Regeringen gör bedömningen att det föreslagna lagförslaget inte kommer få effekten att antalet personer som vistas i landet utan tillstånd kommer att öka. På kort sikt kan regeringens bedömning stämma, men inte på lite längre sikt. Sverige är redan i dag det europeiska land som har de generösaste reglerna vad gäller asyl och uppehållstillstånd. Detta har haft signifikant effekt på flyktingströmmar som rört sig till Europa, bl.a. från Somalia och Syrien. Uppfattningen att detta lagförslag tillsammans med Sveriges i övrigt generösa asylpolitik inte skulle få migrationspolitiska effekter på sikt, menar Sverigedemokraterna är så pass naiv att det måste betecknas som oansvarigt.

Regeringen nämner i sin proposition FN:s barnkonvention artikel 28 där det stipuleras om barns rättigheter till undervisning. Att tolka denna konvention som att medlemsnationerna bör ge undervisning till människor som vistas illegalt i något av medlemsländerna är inte ett seriöst sätt att tolka FN-stadgarna. Det är självklart att undervisning för barn ska ske antingen i deras hemländer eller i de länder där de lagligt uppehåller sig. Regeringen beskriver själv i propositionen vilken oförutsägbar och otrygg situation de familjer befinner sig i som vistas här illegalt. Att ge undervisning till familjer som fått avslag av ett av världens mest generösa asylsystem eller till familjer som immigrerat illegalt utan att ha gett sig till känna för svenska myndigheter, är att uppmuntra en fortsatt otrygg situation för berörda barn. Precis som regeringen själv säger i föreliggande proposition, anser vi att de familjer som får avslag på sin ansökan om asyl eller uppehållstillstånd förväntas återvända till sitt hemland eller annat land där de enligt gällande förordningar och avtal kan söka asyl. Det är självklart för att dessa barn ska få en stadigvarande skolsituation.

Förslag till beslut

Sverigedemokraterna yrkar avslag på regeringens proposition om rätt till undervisning för barn som vistas illegalt i Sverige.

Stockholm den 7 januari 2013

Björn Söder (SD)

Richard Jomshof (SD)

Mattias Karlsson (SD)

Margareta Larsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-01-16 Bordläggning: 2013-01-22 Hänvisning: 2013-01-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)