med anledning av prop. 2012/13:99 Vårändringsbudget för 2013

Motion 2012/13:Fi11 av Gustav Fridolin m.fl. (MP)

av Gustav Fridolin m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

1.Riksdagen beslutar om ändrade ramar enligt tabellen i motionen.

2.Riksdagen avslår propositionen i fråga om anslaget 4:1 och ger regeringen till känna vad som anförs i motionen om behovet av en konsekvensbeskrivning innan ett nytt förslag läggs fram.

Anslagsfördelning

Utg.omr. Anslag   Regeringens Ny ram/ny MP:s förändring
      förändring av anslagsnivå av ram/anslag,
      ram/anslag   avvikelse från
          regeringen
7 1:1 Biståndsver      
    ksamhet –709 000 000 28 053 979 000 709 000 000

Avräkning av biståndet

Miljöpartiet är kritiskt till att regeringen i sin vårbudget räknar av ytterligare 709 miljoner från Sveriges internationella bistånd för att täcka Migrationsverkets kostnader. Det betyder att mer än fem miljarder kronor, eller 13,5 procent av biståndet, stannar kvar i Sverige. Det är mer än var sjunde biståndskrona. Det är, proportionellt sett, mer än något land någonsin har tagit från sitt bistånd till asylmottagning. Förslaget innebär att planerade projekt måste ställas in, och vi frågar oss vilka, var och med vilka konsekvenser. Miljöpartiet motsätter sig regeringens avräkning av biståndet.

Personligt ombud

Regeringen föreslår att anslaget 4:1 Personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning (utg.omr. 9) även ska kunna användas för vissa administrativa kostnader. Denna förändring medför en risk för att antalet ombud kan komma att minska då samma medel ska räcka även till administrationen. Miljöpartiet har tidigare föreslagit en konstruktion med en stärkt roll för brukarorganisationerna med en koppling regionalt till länsstyrelserna (se motion 2011/12:So297). Miljöpartiet vill att regeringen återkommer med en konsekvensanalys av hur förslaget i Vårändringsbudget för 2013 skulle påverka antalet personliga ombud. Detta måste göras innan en ändring av regelverket kan genomföras.

Stockholm den 19 april 2013  
Gustav Fridolin (MP)  
Per Bolund (MP) Jabar Amin (MP)
Stina Bergström (MP) Agneta Börjesson (MP)
Bodil Ceballos (MP) Esabelle Dingizian (MP)
Tina Ehn (MP) Magnus Ehrencrona (MP)
Gunvor G Ericson (MP) Jonas Eriksson (MP)
Peter Eriksson (MP) Maria Ferm (MP)
Rebwar Hassan (MP) Ulf Holm (MP)
Mehmet Kaplan (MP) Helena Leander (MP)
Annika Lillemets (MP) Jan Lindholm (MP)
Agneta Luttropp (MP) Valter Mutt (MP)
Lise Nordin (MP) Kew Nordqvist (MP)
Mats Pertoft (MP) Peter Rådberg (MP)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-04-29 Bordläggning: 2013-05-13 Hänvisning: 2013-05-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)