med anledning av prop. 2013/14:104 Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.

Motion 2013/14:A7 av Mattias Karlsson (SD)

av Mattias Karlsson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utökad och obligatorisk samhällsorientering.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning av den statliga integrationspolitikens samhällsnytta och kostnadseffektivitet.

Motivering

I propositionen föreslås att en nyanländ som är familjemedlem till en

utlänning som har beviljats arbets- och uppehållstillstånd för högkvalificerad anställning, s.k. EU-blåkort, ska erbjudas samhällsorientering enligt lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Sverigedemokraterna ser positivt på samhällsorientering som en del i etableringsprocessen för nyanlända invandrare och välkomnar förslaget om att utvidga målgruppen för samhällsorienteringen. Vi anser dock att förslaget inte är tillräckligt långtgående och menar att även nyanlända över 65 år, nyanlända över 16 år som inte läser på gymnasiet samt arbetskraftsinvandrare bör inkluderas i målgruppen. Vidare anser vi att samhällsorienteringen bör göras obligatorisk och att nya kunskapsmål innehållande explicita hänvisningar till behovet av goda kunskaper kring mänskliga rättigheter och svensk kultur bör införas.

Propositionen innehåller förslag om en förlängd etableringsplan efter föräldraledighet. Sverigedemokraterna ställer sig frågande till samhällsnyttan med detta förslag, liksom till etableringsreformen och den statliga integrationspolitiken i stort, med undantag från samhällsorientering, validering och SFI. Faktum är att vissa länder som nästan helt saknar integrationspolitik uppvisar bättre resultat på integrationsområdet än vad Sverige gör, trots att vi har den kanske mest omfattande och kostsamma integrationspolitiken i världen. Innan ytterligare förändringar genomförs av det befintliga systemet anser vi att en bred utredning bör genomföras där samhällsnyttan och kostnadseffektiviteten av hela den statliga integrationspolitiken, bortsett från samhällsorientering, validering och SFI, bör genomlysas och utredas.

Stockholm den 26 mars 2014

Mattias Karlsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2014-03-26 Bordläggning: 2014-03-28 Hänvisning: 2014-04-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)