med anledning av prop. 2013/14:197 Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande

Motion 2013/14:Sf24 av David Lång (SD)

av David Lång (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändring i utlänningslagen (2005:716) 5 kap. 1 b §.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska efterleva Dublinförordningen.

Motivering

Regeringen har i sin proposition 2013/14:197, Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande, lämnat förslag på hur artikel 33.2 a ska genomföras i svensk lag. Regeringen föreslår att 5 kap. 1 b § även ska omfatta formuleringen eller alternativt skyddsbehövande. Dock finns en fundamental feltolkning av direktivets artikel 33 som bör justeras i utlänningslagen, förkortad UtlL.

Direktivet anger att ansökningar inte kan tas upp till prövning om en eller flera villkor är uppfyllda. För det första står det att medlemsstaterna får anse att en ansökan om internationellt skydd inte kan tas upp till prövning endast om [] Detta har regeringen genomfört i svensk lag med lydelsen En asylansökan får avvisas om sökanden [].

Artikel 33 är en av de hörnstenar som Dublinförordningen bygger på, att asylprövningen ska göras i det första medlemsland flyktingen anländer till. Om individen sen efter avslag kan resa vidare och få sin prövning i ett annat land förlorar Dublinförordningen mycket av sitt syfte.

Att lagen är formulerad i termer av godtycklig valfrihet i stället för konkreta regler är en av anledningarna till att regeringen utan hinder kan frångå Dublinförordningen i den omfattning som i dag görs. Enligt Migrationsverket kommer ca 70 procent av alla flyktingar landvägen till Sverige från ett annat EU-land. Ytterligare en andel når Sverige med flyg. Trots detta är det enligt Migrationsverkets siffror endast drygt 17 procent av alla asylärenden som avgörs i enlighet med Dublinförordningen.

Riksdagen bör mot bakgrund av detta tillkännage för regeringen som sin mening att UtlL 5 kap. 1 b § ska justeras i enlighet med förslaget nedan, samt att Dublinförordningen ska efterlevas.

Lydelse i utlänningslagen 5 kap. 1 b § bör justeras enligt följande:

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

En asylansökan får avvisas om sökanden

En asylansökan ska om inte synnerligen ömmande omständigheter föreligger avvisas om sökanden

Stockholm den 9 april 2014

David Lång (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-04-09 Bordläggning: 2014-04-15 Hänvisning: 2014-04-16
Yrkanden (2)