med anledning av prop. 2013/14:226 Skärpningar i vapenlagstiftningen

Motion 2013/14:Ju27 av Morgan Johansson m.fl. (S)

av Morgan Johansson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tullen ska få bättre förutsättningar att stoppa införseln av illegala vapen genom att ges möjlighet att kontrollera id-handlingar.

Motivering

Tillgången till illegala vapen i samhället har länge varit ett stort och växande problem. Att det finns gott om vapen ute i samhället bekräftas av det stora antalet skjutningar som förekommer runt om i landet och särskilt i våra storstäder. För ett par år sedan kom Brottsförebyggande rådet med en rapport som visade att dödligt våld kopplat till kriminella konflikter ökat med drygt 50 procent sedan 1990-talet. Det är en skakande utveckling som måste tas på allvar.

Det krävs aktiva åtgärder för att minska antalet illegala vapen och få stopp på skjutningarna. Ända sedan 2009 har vapenlagarna utretts gång på gång av regeringen. Förvånande nog har fokus sällan varit på de illegala vapnen och deras användning, utan på de legala vapnen. Regeringens vapenutredning från 2013 föreslog t.ex. att en hel sportskyttegren skulle elimineras. Därtill lades licenskrav på magasin och förbud mot halvautomatiska målskyttevapen med löstagbara magasin.

Regeringen har nu äntligen återkommit med en proposition till riksdagen som är inriktad på de illegala vapnen, och förslagen är i linje med vad Socialdemokraterna motionerat om i flera år. Regeringen har emellertid inte nått ända fram.

Vi menar att tvångsmedel som hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation (teleavlyssning) ska kunna användas redan vid grovt vapenbrott. Att kunna använda sig av telefonavlyssning redan vid grovt vapenbrott skapar ännu bättre förutsättningar för polisen att utreda och lagföra kriminella. Så blir inte fallet med regeringens förslag. För att kunna använda sig av tvångsmedel i regeringens förslag torde det krävas att det rör sig om ett stort antal vapen, vilket snävar in användningsområdet mycket.

Vi menar också att tullen måste få bättre förutsättningar att stoppa införseln av illegala vapen. Tullen bör få ett särskilt uppdrag att förhindra vapensmuggling infört i regleringsbrevet. Tullen bör även ges möjlighet att kontrollera id-handlingar för personer uttagna vid tullkontroll.

Den organiserade brottsligheten måste bekämpas med kraft. Men då gäller det att träffa rätt i åtgärderna.

Stockholm den 22 maj 2014

Morgan Johansson (S)

Kerstin Haglö (S)

Christer Adelsbo (S)

Elin Lundgren (S)

Anna Wallén (S)

Arhe Hamednaca (S)

Mattias Jonsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-05-22 Bordläggning: 2014-05-27 Hänvisning: 2014-05-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)