med anledning av prop. 2013/14:238 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering

Motion 2013/14:Fi17 av Sven-Olof Sällström (SD)

av Sven-Olof Sällström (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbeta för en betydligt mindre EU-budget.

Motivering

I regeringens proposition 2013/14:238 föreslås ett antal ändringar i finansieringen av EU-budgeten. Sverigedemokraterna vill härmed förklara sin grundläggande syn på EU-budgetens utgiftssida, vilket i förlängningen också påverkar själva finansieringssystemets utformning.

Sverige har från 1995 till 2013 betalat en nettoavgift till Europeiska unionen på hisnande 245 miljarder kronor. Enbart för 2014 uppgår nettoflödet till över 25 miljarder kronor. Den absolut största delen av EU-budgeten (87,1 procent) finansierar sådant som jordbruksfonden, Sammanhållningsfonden samt strukturfonden. Dessa poster fördelar sig enligt följande: konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning (9 procent), sammanhållning för tillväxt och sysselsättning (35,6 procent) och bevarande och förvaltning av naturresurser (42,5 procent).

Det rör sig således om en regelrätt transferering från Sverige till relativt mindre välbeställda EU-länder och påverkar på intet sätt möjligheten att bedriva handel eller att upprätthålla den fria rörligheten av varor, tjänster, kapital eller arbetskraft.

Den absoluta huvuddelen av EU:s budget syftar därmed över huvud taget inte till att utveckla och upprätthålla ett europeiskt frihandelsområde inom den inre marknaden.

Sverigedemokraternas uppfattning är att budgeten bör bantas med motsvarande summa, och att detta i förlängningen skulle minska medlemsstaternas avgifter i motsvarande grad. För svenskt vidkommande skulle detta medföra att bruttomedlemsavgiften för 2014 minskade från 37,7 miljarder kronor till 4,9 miljarder kronor, utan att över huvud taget påverka Sveriges möjligheter att bedriva handel med övriga medlemsländer.

Regeringen borde arbeta för en avsevärt mindre EU-budget och det ovanstående bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 24 juni 2014

Sven-Olof Sällström (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2014-06-25 Bordläggning: 2014-06-26 Hänvisning: 2014-06-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)