med anledning av prop. 2013/14:250 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan

Motion 2014/15:52 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår propositionen.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör omförhandla associeringsavtalet med Moldavien, så att endast de delar som rör handelslättnader behålls, och så att de delar som rör övrig politisk harmonisering slopas.

Motivering

Sverigedemokraterna ser med djup oro på hur EU utvecklas till att bli en alltmer överstatlig politisk union. För varje steg unionen tar mot fördjupad integration och geografisk utvidgning, tar också Europa ett steg mot ett större demokratiskt underskott, ökad byråkrati, minskad medborgerlig insyn och urvattnad politisk legitimitet. Långsiktigt hotar även denna utvecklingsbana de europeiska folkens rätt till självstyre och kulturell överlevnad.               Vi motsätter oss därför en ytterligare utvidgning av EU:s inflytelsesfär som delar av associeringsavtalen innebär. Vi anser också att Ukraina, Moldavien och Georgien har mycket lång väg att gå innan deras samhällssektorer på ett realistiskt sätt skulle kunna harmoniseras med övriga Europa. Det senare gäller allt ifrån korruptionsbekämpning och ekonomisk utveckling, till grundläggande territoriell integritet.

Samtidigt måste vi i dagsläget dock även se associeringsavtalen med de tre republikerna både i ljuset av oron kring Rysslands intensifierade intresseanspråk i sina närområden, och även den potential de tre länderna har när det kommer till ekonomisk utveckling och fattigdomsbekämpning.

Med allt det ovan anförda i beaktande ställer sig Sverigedemokraterna positiva till att regeringen godkänner de handelslättnader som ska upprättas med Ukraina, Moldavien och Georgien enligt associationsavtalen, samt de regelverksstandarder och övervaknings-, sanktions- och tvistlösningsmekanismer som av nödvändighet tillkommer. I övrigt hade vi dock inte velat se att avtalen innehållit de delar som rör övrig politisk integration och harmonisering – exempelvis och i synnerhet inte att de tre staterna på sikt ska upprätta en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik med unionen.

På grund av riksdagens beslutsfattandeprocess kan vi av tekniska skäl emellertid inte yrka på att regeringen endast ska skriva under vissa delar av avtalen. Vi yrkar därför här istället först avslag. Vi vill emellertid därefter tillägga att regeringen i ett senare skede bör omförhandla associeringsavtalen med Ukraina, Georgien och Moldavien, så att endast de delar som rör handelslättnader behålls, och så att de delar som rör övrig politisk harmonisering slopas.

Med allt det ovan anförda i beaktande ställer sig Sverigedemokraterna positiva till att regeringen godkänner de handelslättnader som ska upprättas med Ukraina, Moldavien och Georgien enligt associationsavtalen, samt de regelverksstandarder och övervaknings-, sanktions- och tvistlösningsmekanismer som av nödvändighet tillkommer. I övrigt vill vi dock att regeringen inte godkänner de delar som rör övrig politisk integration och harmonisering – exempelvis och i synnerhet bör regeringen inte godkänna att de tre staterna på sikt ska upprätta en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik med unionen.

På detta sätt värnar vi ett Europa med starka, självständiga stater och med respekt för den politiska suveräniteten, samtidigt som vi underlättar för mellanstatliga samarbeten för att även värna handel och fredliga relationer samt samverkan i stora övergripande frågor.

.

Julia Kronlid (SD)

Björn Söder (SD)

Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2014-10-14 Bordlagd: 2014-10-21 Granskad: 2014-10-21 Hänvisad: 2014-10-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)