med anledning av prop. 2013/14:256 Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

Motion 2014/15:48 av Pia Nilsson m.fl. (S, MP)

av Pia Nilsson m.fl. (S, MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att åtgärder vid hindrande av fortsatt färd ska få bestå längre än 24 timmar, tills böter eller sanktionsavgifter är betalda.

Motivering

Enligt den så kallade cabotagestudien, ett forskningsprojekt vid Lunds Tekniska högskola, körs tusentals lastbilar illegalt i Sverige. Det handlar om brott mot EU:s så kallade cabotageregler, hur länge en lastbil från ett EU-land får köra i ett annat EU-land.

Men även andra brott som manipulation av färdskrivare och slarv med lastsäkring tillämpas systematiskt av oseriösa åkerier.  

Den illegala trafiken bidrar enligt cabotagestudien både till högre miljöpåverkan och minskad produktivitetsutveckling i åkeribranschen. Seriösa åkerier som betalar avtalsenliga löner, rätt skatter och arbetsgivaravgifter riskerar att konkurreras ut. Det finns oseriösa åkerier som betalar löner långt under kollektivavtalsenlig lön och som dessutom låter chaufförerna bo i lastbilen flera veckor i sträck.

Green Cargo, som transporterar gods på järnväg, har nyligen varslat personal och anger som orsak kombinationen av lönedumpning inom åkeribranschen och höga banavgifter för att trafikera en dåligt fungerande järnväg.

Så här kan det inte fortsätta. Det behövs skarpa åtgärder som tydligt signalerar till de oseriösa åkerierna att det inte lönar sig att fuska på transportmarknaden i Sverige. Det går att framgångsrikt motarbeta den illegala lastbilstrafiken. Det visas tydligt av utvecklingen i Danmark där den illegala trafiken minskat då myndigheterna fått kraftfullare verktyg för kontroller och straff.    

Efter flera tillkännagivanden från riksdagen och en rapport från riksdagens trafikutskott har den regeringen nu bland annat lagt fram ett förslag om åtgärder för att förhindra fortsatt färd. Skälet kan vara att ett sådant beslut krävs för att upprätthålla trafiksäkerheten, hindra fortsatta lagöverträdelser eller att säkerställa att vissa sanktionsavgifter betalas.

Lagförslaget i propositionen innebär att förhindrande av fortsatt färd endast får ske i 24 timmar. Vi anser att detta inte är tillräckligt. Klampning eller motsvarande åtgärder måste kunna ske ända tills böter eller sanktionsavgifter är betalda. Där delar vi uppfattning med flera av remissinstanserna.

Klampning måste kunna genomföras på riktigt i stället för enbart 24 timmar. Det ger fördelar för både seriösa åkerier i Sverige, sysselsättningen, miljön och trafiksäkerheten.


.

Pia Nilsson (S)

Suzanne Svensson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Leif Pettersson (S)

Ingela Nylund Watz (S)

Teres Lindberg (S)

Karin Svensson Smith (MP)

Johan Andersson (S)

Rikard Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-10-14 Bordlagd: 2014-10-16 Granskad: 2014-10-16 Hänvisad: 2014-10-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)