med anledning av prop. 2013/14:70 Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering

Motion 2013/14:K18 av Jonas Åkerlund (SD)

av Jonas Åkerlund (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att identiteten på privatpersoner som skänker bidrag till politiska partier inte ska anges i redovisningen.

Motivering

I propositionen har regeringen gjort bedömningen att förslaget till ny lag om insyn i finansiering av partier inte innebär att det allmänna tvingar någon enskild att ge till känna sin åskådning i politiskt hänseende.

Sverigedemokraterna instämmer inte i regeringens bedömning; vi anser att det är rimligt att anta att de privatpersoner som lämnar bidrag till ett politiskt parti stöder partiets politik, och registrering med anledning av att man har lämnat ett bidrag skulle därmed vara att jämställa med att ange en politisk åskådning. Medborgare ska kunna stödja ett politiskt parti utan att riskera sin egen och sin familjs säkerhet eller kanske till och med att bli av med sitt arbete på grund av sina politiska åsikter.

Vi anser, i likhet med ett antal remissinstanser, att grundlagsregleringen bör tolkas i rättighetsstärkande och skyddande riktning och att skyddet mot att tvingas uppge politisk åskådning är absolut och inte kan inskränkas i lag. Det kan inte vara av vikt för redovisningen att veta från vem bidragen kommer.

Mot bakgrund av ovanstående anser Sverigedemokraterna, gällande privatpersoner, att partierna endast ska behöva ange antal bidragsgivare samt summan för vart och ett av bidragen utan att röja bidragsgivarens identitet.

Stockholm den 5 februari 2014

Jonas Åkerlund (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-02-05 Bordläggning: 2014-02-07 Hänvisning: 2014-02-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)