med anledning av prop. 2013/14:99 Vårändringsbudget för 2014

Motion 2013/14:Fi6 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de förändringar som framgår av tabell 1.

Motivering

Regeringen gör i sin vårändringsbudget ett antal okloka prioriteringar. Den invandringspolitik man fört har lett till en rekordartad invandring till Sverige, som man dessutom gravt har missbedömt. Regeringen skriver bl.a. att ”Regeringen bedömer att fler personer än vad som tidigare beräknats kommer att söka asyl i Sverige under 2014”. Det är heller inte första gången som regeringen gör missbedömningar i sina prognoser och kraftigt underskattat invandringens volymer. Detta har tvärtom varit regel snarare än undantag. Dessa missbedömningar rörande volymerna leder i sin tur till ”att kostnaderna för stöd, ersättningar och boende kommer att öka och att ytterligare medel behöver tillföras.” Vidare menar man att ”det finns ett stort behov av att öka kommunernas kapacitet för mottagande”. Regeringens uppfattning om invandringens lyckosamma effekter på statsfinanserna till trots, konstateras i propositionen ett behov av att tillföra ytterligare resurser för att tvärtom bekosta den påstått lönsamma invandringen.

I enlighet med förslaget om ändring inom utgiftsområde 8 (Migration) är det anmärkningsvärt att detta till stor del finansieras av anslagsändringen inom utgiftsområde 7 (Internationellt bistånd). Sett till befintliga nivåer så lade regeringen endast i termer av direkta anslag för 2013 ut ca 20,1 miljarder kronor för migration och integration. Detta kan man jämföra med UNHCR:s samlade flyktingbudget för 2014 som ligger på ca 28 miljarder kronor. Räknar man dessutom med alla indirekta kostnader för regeringens invandringspolitik i termer av transfereringar såsom ökad efterfrågan på bostadsbidrag, sjukpenning, aktivitetsstöd m.m. så kan vi för samma pengar vi hjälper ett fåtal för i Sverige finansiera hela UNHCR:s flyktingbudget.

Politik handlar om prioriteringar och det är Sverigedemokraternas bestämda inställning att man ska maximera effekten av en särskild satsning. Detta kan vi göra genom vårt budgetförslag om att avsätta betydande resurser på internationella organ såsom UNHCR och samtidigt för mindre medel hjälpa betydligt fler. Detta kommer både världens flyktingar till godo, såväl som det svenska samhället då vi samtidigt kan förbättra för utsatta grupper inom landet.

Att som regeringen föreslå, utökade satsningar på både migration och integration på bekostnad av internationellt bistånd är både ett ineffektivt sätt att hjälpa flyktingar och ett inkompetent sätt att fördela stadskassan. Därav bör regeringens föreslagna ändringar inte träda i kraft.

Sverigedemokraterna anser vidare att den besparing som regeringen föreslår inom utgiftsområde 6, punkt 2:4 (Krisberedskap) är oansvarig i en tid då länder på vår egen kontinent i det närmaste befinner sig i fullskaligt krig. Anslaget Krisberedskap används för att i vissa fall påskynda införandet av särskilda satsningar. Den mer dagliga krisberedskapen inom samhällets olika sektorer ska rymmas inom myndigheternas egna budgetanslag. Men då det händer något oväntat, något så allvarligt att man som nation behöver samordna olika tvärsektoriella instanser, ska detta anslag finnas tillgängligt. Vi motsätter oss det bestämdaste att skära ned på detta då man inte kan se detta på något annat sätt än att regeringen spelar ett högt spel och chansar vilt på att Sverige står bortom alla hot och all osäkerhet på vår egen oroliga kontinent.

Mot bakgrund av det ovan anförda bör riksdagen anvisa regeringen anslag enligt tabell 1.

Tabell 1

 

 

Regeringens förslag till ny ram/ förändring av anslag

Avvikelse från regeringen

6

Försvar och samhällets krisberedskap

47 196 667

+600

2:4

Krisberedskap

–600

+600

7

Internationellt bistånd

30 868 988

+962 000

1:1

Biståndsverksamhet

–954 190

+954 190

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

–7 810

+7 810

8

Migration

12 611 981

–2 692 650

1:1

Migrationsverket

+370 650

–370 650

1:2

Ersättningar och bostadskostnader

+2 322 000

–2 322 000

13

Integration och jämställdhet

12 461 994

–100 000

1:1

Integrationsåtgärder

–10 000

–10 000

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

–90 000

–90 000

Stockholm den 15 april 2014

Jimmie Åkesson (SD)

Björn Söder (SD)

Mattias Karlsson (SD)

Richard Jomshof (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Mikael Jansson (SD)

Thoralf Alfsson (SD)

Julia Kronlid (SD)

David Lång (SD)

Stellan Bojerud (SD)

Josef Fransson (SD)

Johnny Skalin (SD)

Margareta Larsson (SD)

Per Ramhorn (SD)

Tony Wiklander (SD)

Jonas Åkerlund (SD)

Kent Ekeroth (SD)

Carina Herrstedt (SD)

Markus Wiechel (SD)

Anna Hagwall (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-04-23 Bordläggning: 2014-04-29 Hänvisning: 2014-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)