med anledning av prop. 2014/15:104 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak

Motion 2014/15:3071 av Allan Widman och Tina Acketoft (FP)

av Allan Widman och Tina Acketoft (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör undersöka vilka ytterligare stödmöjligheter Sverige kan bidra med inom ramen för koalitionen.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det svenska engagemanget i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak bör vara långsiktigt.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen omgående bör sluta en överenskommelse med den irakiska regeringen för att reglera den svenska personalens rättsliga status.

Motivering

Samtidigt som Asadregimens våld mot den egna befolkningen alltjämt pågår, fortsätter den extrema jihadistgruppen Islamiska staten sina fruktansvärda attacker på oskyldiga civila i Irak och Syrien med oförminskad styrka. Inbördeskriget i Syrien och IS brutala framfart riskerar att ödelägga en hel region flera generationer framöver. Omvärlden måste bidra, bland annat med militärt stöd.

I proposition 2014/15:104 föreslår regeringen att Sverige sänder en väpnad styrka till norra Irak för deltagande i den militära utbildningsinsats som genomförs av koalitionen mot IS. Det svenska bidraget föreslås bestå av 35 personer som ska ha till uppgift att utbilda de irakiska försvarsstyrkorna. Enligt propositionen ställs den svenska insatsen till förfogande under 2015.

Folkpartiet har drivit frågan om militärt stöd till norra Irak under en längre tid. Därför välkomnar vi regeringens proposition om svenskt deltagande i den aktuella militära utbildningsinsatsen. Mot bakgrund av den allvarliga situationen i regionen hade vi dock gärna sett en högre ambitionsnivå från regeringens sida. Därför föreslår Folkpartiet att regeringen ges i uppdrag att undersöka vilka ytterligare stödmöjligheter Sverige kan bidra med inom ramen för koalitionen. Vi anser också att det svenska engagemanget i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak bör vara långsiktigt.

Regeringen påpekar i propositionen att det saknas avtalade insatsreglerför koalitionen, vilket annars brukar regleras genom ett så kallat SOFA (Status of Forces Agreement). Ett sådant avtal reglerar den rättsliga statusen för ett medlemslands styrkor när dessa befinner sig inom ett annat lands territorium. I detta fall saknas ett SOFA. Istället har personal från deltagande stater getts den status vad gäller immunitet och privilegier motsvarande den för administrativ och teknisk personal enligt Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. I propositionen anges att det är regeringens avsikt att samma överenskommelse med den irakiska regeringen också ska gälla den svenska personalen.

Lösningen med att tillämpa Wienkonventionen är inte i alla delar oproblematisk, men eftersom det är på detta vis den rättsliga statusen regleras inom ramen för koalitionen, ska den svenska personalen självklart också omfattas. Bristen på avtal som reglerar den juridiska statusen för insatsen utgör ett orosmoment och leder till att vi utsätter svenska soldater för rättsliga risker i onödan. Detta är mycket olyckligt. Folkpartiet menar att regeringen omgående bör sluta en överenskommelse med den irakiska regeringen för att reglera den svenska personalens rättsliga status.

.

Allan Widman (FP)

Tina Acketoft (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2015-04-23 Granskad: 2015-04-27 Bordlagd: 2015-04-28 Hänvisad: 2015-04-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)