med anledning av prop. 2014/15:137 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1

Motion 2015/16:130 av Daniel Riazat m.fl. (V)

av Daniel Riazat m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår proposition 2014/15:137 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1.

Motivering

I propositionen föreslår regeringen införandet av obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1, i syfte att förbättra förutsättningarna för skolorna att tidigt upptäcka vilka elever som riskerar att inte nå vissa av kunskapskraven och därmed kan vara i behov av särskilt stöd.

Den svenska skolan måste bli bättre än i dag på att sätta in särskilt stöd tidigt. Denna fråga har fått stor uppmärksamhet de senaste åren och Vänsterpartiet välkomnar att regeringen på olika sätt vill förbättra förutsättningarna för detta. Exempelvis är vi överens med regeringen om de pågående satsningarna på fler anställda i lågstadiet och förskoleklasserna, utökad specialpedagogisk kompetens och fler utbildningsplatser på specialpedagog- och speciallärarutbildningarna.

I likhet med Lärarförbundet anser vi att utgångspunkten måste vara att lärarna väljer ett bedömningsstöd eller använder sin egen kunskap och sina egna verktyg på ett sätt som passar den situation, grupp eller elev som är aktuell för tillfället. När de nya bedömningsstöden har tagits fram finns det risk för att många lärare upplever detta som att ännu en börda läggs på dem uppifrån och att politiken återigen visar misstro och inte litar på lärarnas kompetens och förmåga. Förutom Lärarförbundet är även Sveriges Skolledarförbund kritiskt mot förslaget och anser är att det är att börja i fel ände. Även Skolverket är i sitt remissvar oroligt för hur ett obligatorium kommer att tas emot mot bakgrund av de senaste årens diskussion om lärarnas arbetsbörda och uppföljningssystemens omfattning.

Vi menar att fortsatta satsningar på lärarnas kompetens och förutsättningar att använda sina kunskaper i praktiken är det bästa sättet att få skolan att tidigt fånga upp och ge stöd till elever som riskerar att halka efter. Skolverkets utvecklande av bedömningsstöd och bedömningsunderlag är även det ett viktigt arbete som bör fortsätta. Vi kan dock inte ställa oss bakom förslaget om att det ska tas fram obligatoriska bedömningsstöd som måste tillämpas överallt i landet.

Riksdagen bör avslå proposition 2014/15:137 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs1. Detta bör riksdagen besluta.

Daniel Riazat (V)

Ulla Andersson (V)

Ali Esbati (V)

Christina Höj Larsen (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Daniel Sestrajcic (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2015-09-28 Bordlagd: 2015-10-01 Hänvisad: 2015-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)