med anledning av prop. 2014/15:148 Domstolsdatalag

Motion 2015/16:253 av Beatrice Ask m.fl. (M)

av Beatrice Ask m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska tillse att de it-tekniska förutsättningarna inom domstolsdatalagens tillämpningsområde är sådana att skyddet för integritetskänsliga uppgifter kan upprätthållas också på teknisk nivå och tillkännager det för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att domstolsdatalagen ska utvärderas efter kort tid så att eventuella uppkomna tillämpningsproblem kan åtgärdas så fort som möjligt och tillkännager det för regeringen.

Motivering

Det är i många avseenden positivt att regeringen har lagt fram förslag till lagstiftning avseende behandling av personuppgifter i de allmänna domstolarnas, de allmänna förvaltningsdomstolarnas och hyres- och arrendenämndernas rättskipande och rättsvårdande verksamhet. Samtidigt finns det skäl att framhålla att personuppgifter – hos framförallt domstolarna – kan vara mycket känsliga till sin natur och därmed påtagligt skyddsvärda.

Det är därför angeläget att personuppgifter kan behandlas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt samtidigt som det finns ett tillräckligt skydd mot att enskilda människors integritet inte kränks vid sådan personuppgiftsbehandling. Eftersom det trots allt blir möjligt att göra integritetskänsliga sökningar är det angeläget att den it-tekniska miljön också innefattar sådana lösningar som innebär att det eftersträvade skyddet för känsliga personuppgifter kan upprätthållas i praktiken. Detta bör ges regeringen till känna.

De ändrade reglerna för personuppgiftsbehandlingen innebär också att det är svårt att i alla delar överblicka konsekvenserna av dessa regler innan reglerna har trätt i kraft och börjat tillämpas. Det är – trots att lagstiftning typiskt sett alltid följs upp förr eller senare – angeläget att domstolsdatalagens regler följs upp noggrant efter förhållandevis kort tid så att eventuella uppkomna tillämpningsproblem kan åtgärdas så fort som möjligt. Detta bör ges regeringen till känna.

Beatrice Ask (M)

Krister Hammarbergh (M)

Anti Avsan (M)

Ellen Juntti (M)

Pia Hallström (M)

Anders Hansson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2015-09-30 Bordlagd: 2015-10-01 Hänvisad: 2015-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)