med anledning av prop. 2014/15:21 SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program

Motion 2014/15:3027 av Linus Bylund m.fl. (SD)

av Linus Bylund m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår proposition 2014/15:21 SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program.

Motivering

I proposition 2014/15:21 lämnas det förslag på att införa en möjlighet för regeringen att meddela föreskrifter vad gäller undantag från nuvarande bestämmelser. Dessa undantag går ut på att deltagande i arbetsmarknadspolitiska program, med ersättning i form av aktivitetsskydd eller utvecklingsersättning, inte längre ska löpa lika stor risk som idag att förlora sitt SGI-skydd om de stängs av från det aktuella arbetsmarknadspolitiska programmet.

Som svar på detta förslag vill vi först konstatera två saker. För det första är orsakerna till att individer stängs av huvudsakligen misskötsel eller att dessa tackar nej till erbjuden anställning, något som inte bör belönas eller uppmuntras genom ett mildare regelverk. För det andra anser vi att propositionen har så stora brister att den omöjligt kan bifallas. Som några exempel skriver regeringen att ”merkostnader som eventuellt kan uppkomma för Försäkringskassan får hanteras inom befintliga ramar”. Medan det framgår i det remissvar som myndigheten har lämnat att de ekonomiska konsekvenserna inte förväntas vara av begränsad omfattning. Försäkringskassan anser vidare att det finns skäl att ifrågasätta om en individ som missköter sitt arbetssökande verkligen ska få skydda sitt SGI.

Värt att notera är också de delade meningarna om huruvida detta förslag ens behövs. Enligt ett remissvar från Inspektionen för Socialförsäkringen påpekas att den så kallade arbetsgruppens förslag inte behövs då det redan idag finns ett skydd för individens SGI oavsett om utbetalning av aktivitetsskydd ges eller ej. Detta samtidigt som Försäkringskassan anser att det visst finns en risk för att individer kan komma att förlora sitt SGI-skydd.

Sammanfattningsvis bygger de tvivel som uppstår kring denna proposition dels på vilken inställning vi vill ha - ska misskötsel verkligen löna sig? dels på att propositionen de facto är undermåligt skriven då inte ens remissinstanserna är överens om vilken problembild som finns eller ens vad förändringarna skulle få för ekonomiska konsekvenser.

Sverigedemokraterna är väl medvetna om att det finns en mindre grupp som förlorat, eller riskerar att förlora, sitt SGI-skydd av andra skäl än misskötsel. Därför välkomnar vi att frågan om hur man kan förändra regelverket kommer upp på bordet. Vi kan inte nog tydligt poängtera att vi i förlängningen inte stänger dörren för en förändring av regelverket i detta hänseende, men att den proposition som nu är aktuell inte i våra ögon håller måttet.

Riksdagen bör därför avslå denna proposition och regeringen bör istället återkomma till riksdagen med en noggrant genomförd problemanalys, samt visa på vilka ekonomiska konsekvenser som kan antas följa i samband med föreslagna förändringar. Inget av detta kan vi idag se i propositionen.

.

Linus Bylund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2015-01-21 Bordlagd: 2015-01-22 Granskad: 2015-01-22 Hänvisad: 2015-01-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)