med anledning av prop. 2014/15:83 Komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

Motion 2014/15:3045 av Per Klarberg och Tony Wiklander (SD)

av Per Klarberg och Tony Wiklander (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att klampningen för att vara verkningsfull måste fortgå under hela den tid som beslutet om hinder av fortsatt färd gäller.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge polismän eller tulltjänstemän befogenheter att besluta om klampning.

Motivering

Den 26 november 2014 riktade trafikutskottet genom riksdagen ett tillkännagivande till regeringen med följande ordalydelse: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att klampningen för att vara verkningsfull måste fortgå så lång tid som beslutet om hinder för fortsatt färd gäller.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge polismän eller tulltjänstemän befogenheter att besluta om klampning.

Vi konstaterar tyvärr att regeringen har ignorerat riksdagens tillkännagivande genom proposition 1014/15:83 Komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd.

Vi anser att en övre tidsgräns på 24 timmar riskerar att uppfattas som snäv i förhållande till de praktiska konsekvenser det innebär för polisen eller tulltjänstemannen att avklampa fordonet. Det föreligger en risk att de kan komma välja att avstå från att använda sig av detta effektiva verktyg, även i sådana fall där det egentligen skulle vara nödvändigt. Vi anser att tidsgränsen rimligtvis bör fortgå så länge beslutet om förbud mot fortsatt färd föreligger alternativt tills sanktionsavgiften är erlagd.

Det grundläggande beslutet att förbjuda fortsatt färd fattas av polis eller tulltjänsteman, härvidlag råder inga tvivel. Då framstår det som bakvänt att frågan om verkställighet av förbudet ska beslutas av en myndighet. Ordningen bör rimligtvis vara så att det i ett och samma beslut bestäms både att fordonet inte får fortsätta färden samt om hur beslutet ska verkställas. Vi anser att polisen eller tulltjänstemannen själva ska ges befogenhet att besluta om hur beslutet ska verkställas.

.

Per Klarberg (SD)

Tony Wiklander (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2015-03-27 Granskad: 2015-03-31 Bordlagd: 2015-04-07 Hänvisad: 2015-04-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)