med anledning av prop. 2014/15:83 Komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

Motion 2014/15:3049 av Emma Wallrup m.fl. (V)

av Emma Wallrup m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att ett fordon ska kunna stoppas från fortsatt färd under längre tid än 24 timmar för att säkra verkställighet av förskott eller sanktionsavgift.

Bakgrund

Propositionen föreslår förslag om komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd. Kompletteringen innebär att åtgärder som kan vidtas enligt den lagen ska kunna beslutas för att säkerställa efterlevnaden av ett sådant polismans eller bilinspektörs beslut att ett fordon inte får fortsätta färden som har meddelats när ett förskott för sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransporter på väg inte har betalats omedelbart i samband med kontrollen. Kan det av särskilda skäl antas att ett omhändertagande inte är tillräckligt för att säkerställa att beslutet följs, får Polismyndigheten eller Tullverket besluta att fordonet eller fordonståget förses med en mekanisk, elektronisk eller annan typ av låsanordning (klampning). En åtgärd ska upphöra så snart det inte längre finns skäl för den och får inte bestå under längre tid än 24 timmar.

Kraftfulla åtgärder krävs mot illegala cabotagetransporter

Nuvarande situation inom svensk åkerinäring är ohållbar. Branschen är en av dem som drabbats hårdast av social dumpning och illojal konkurrens. Allt fler inrikestransporter sker i dag av utländska åkerier som betalar löner långt under svenska kollektivavtalsnivåer, och som dessutom pressar sina chaufförer att bryta mot både arbetstids- och trafikregler. Den kaotiska prisjakten ger även stora negativa klimateffekter då styrmedel saknas för transportsektorn att uppnå sunda konkurrensvillkor med utvecklat klimatansvar. Transportsektorn står i dag för cirka en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. För att bryta dagens ohållbara situation är åtgärder mot cabotagebrott nödvändigt. Vänsterpartiet välkomnar därför att sanktionsavgifter för överträdelse av cabotageregler införts samt den nya lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd som trädde i kraft den 1 mars 2015. Med införande av nuvarande förslag på komplettering stärks därmed förutsättningarna för de legala transporterna. Vi delar dock inte regeringens förslag om att en åtgärd för att hindra fortsatt färd, t.ex. klampning, inte får bestå under längre tid än 24 timmar. I likhet med Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund anser vi att åtgärden ska kunna bestå under längre tid om så krävs. Med en sådan utökad möjlighet att stoppa fordonet till dess att förskottet eller sanktionsavgiften betalats är vår bedömning att lagstiftningen blir mer verkningsfull.

Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att ett fordon ska kunna stoppas från fortsatt färd under längre tid än 24 timmar för att säkra verkställighet av förskott eller sanktionsavgift. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

.

Emma Wallrup (V)

Stig Henriksson (V)

Jens Holm (V)

Amineh Kakabaveh (V)

Birger Lahti (V)

Hans Linde (V)

Håkan Svenneling (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2015-03-30 Granskad: 2015-03-31 Bordlagd: 2015-04-07 Hänvisad: 2015-04-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)