med anledning av prop. 2014/15:85 Ökad individanpassning - en effektivare sfi och vuxenutbildning

Motion 2014/15:3052 av Robert Stenkvist m.fl. (SD)

av Robert Stenkvist m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att förtydliga den nya bestämmelsen i 20 kap. 31 § första stycket 1 skollagen (2010:800).

Motivering

Förslaget från regeringen om att individanpassa och effektivisera utbildningen svenska för invandrare är i grunden bra och något vi alla välkomnar. Att behärska svenska språket är grunden för både arbete och att komma in socialt i det svenska samhället. Däremot anser vi att det finns ett behov av att förtydliga den nya bestämmelsen i 20kap. 31 § skollagen (2010:800), så att det framgår av ordalydelsen i paragrafens första stycke 1 att rätten till svenskundervisning gäller dem som är bosatta i landet i enlighet med myndighetsbeslut, utlänningslagen och gällande författning. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag som tillgodoser detta.

.

Robert Stenkvist (SD)

Carina Herrstedt (SD)

Stefan Jakobsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2015-03-31 Granskad: 2015-04-01 Bordlagd: 2015-04-07 Hänvisad: 2015-04-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)