med anledning av prop. 2015/16:186 Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel

Motion 2016/17:34 av Emma Wallrup m.fl. (V)

av Emma Wallrup m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska utfärda föreskrifter om skyldigheter att tillhandahålla miljö- och klimatmärkning samt ursprungsmärkning av samtliga drivmedel vid tankstationer genom standardmärkning och tillkännager detta för regeringen.

Bakgrund

I propositionen föreslås hur de delar av EU:s direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen som förutsätter lagreglering ska genomföras i svensk rätt. Regeringen föreslår att detta huvudsakligen ska ske genom en ny lag om krav på installationer för alternativa drivmedel för fordon och fartyg. Avgifter för att ladda elfordon vid laddningspunkter som är tillgängliga för allmänheten ska vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande. Regeringen eller myndighet ska få meddela föreskrifter om skyldighet att lämna information om vilka fordon som kan tankas eller laddas med enskilda drivmedel på marknaden och om skyldighet att tillhandahålla information om jämförelsepriser för andra drivmedel. Även ellagen förtydligas så att det framgår att innehavare av en laddningsstation för elfordon inte omfattas av vissa skyldigheter enligt lagen även om innehavaren tar betalt för elen.

Tydlig miljömärkning bör införas

Vänsterpartiet ser positivt på direktivets syfte att minimera transporternas fossilberoende samt minska deras påverkan på miljön. Det finns stora fördelar med att medlemsländerna upprättar nationella handlingsprogram för att bygga ut infrastrukturen för alternativa bränslen samt säkerställa gemensamma tekniska standarder för laddnings- och tankstationer. För konsumenterna är det positivt att det införs krav att vid tankstationer införa information om jämförelsepriser med andra drivmedel. Vi anser dock, i likhet med flera remissinstanser, att det finns starka skäl att samtidigt även införa märkning av drivmedlens miljöegenskaper så att konsumenter enkelt kan välja det drivmedel som har lägst miljö- och klimatpåverkan om man ser på drivmedlets hela livscykel. Genom att ta hänsyn till drivmedlets hela livscykel räknar man t.ex. in vilken påverkan som sker genom tillverkning och transport av bränslet. Ett sådant krav bör självfallet omfatta samtliga drivmedel, både de fossila och alternativa. Klimat- och miljöpåverkan kan i dag skifta väldigt mycket beroende på vilken typ av t.ex. etanol eller diesel man använder. För en konsument kan det i dag vara väldigt svårt att avgöra vilket som är bäst ur miljö- och klimatsynpunkt. Genom att införa en gemensam standard för miljömärkning av samtliga drivmedel kan konsumenter få enkel information på samma sätt som man i dag kan få nödvändig energideklaration när man köper vitvaror.

I propositionen framhåller regeringen att det enligt direktivet inte finns några krav på att införa miljömärkning samt att det inte i övrigt framkommit tillräckliga skäl för en sådan bestämmelse. Vänsterpartiet delar inte regeringens bedömning. Det är visserligen korrekt att direktivet inte kräver miljömärkning men samtidigt är direktivet mycket öppet för nationella initiativ samt för att information till konsumenterna ytterligare stärks. För att Sverige till 2030 ska uppnå en fossilfri fordonsflotta krävs införande av en rad styrmedel och åtgärder. Införande av miljö- och klimatmärkning av samtliga drivmedel är rimligen en enkel och berättigad nationell åtgärd för att verka i en sådan riktning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska meddela föreskrifter om skyldigheter att vid tankstationer tillhandahålla miljö- och klimatmärkning av samtliga drivmedel genom standardmärkning.

Vänsterpartiet anser att det dessutom finns starka skäl att införa krav på ursprungsmärkning av drivmedel. Att inkludera ursprungsmärkning i drivmedlets standardmärkning som föreslagits ovan skulle ge möjligheter för bilister att t.ex. av hållbarhetsskäl undvika bränslen från länder där vi vet att den sociala hållbarheten brister. Vänsterpartiet anser att EU:s hållbarhetskriterier på drivmedel generellt är för svaga och har på grund av detta tidigare i riksdagen föreslagit starkare kriterier för både ekologisk och social hållbarhet på bränslen. Detta skulle under rådande omständigheter dock ge konsumenterna reella möjligheter att välja ursprungsland och förmodligen stärka förutsättningarna för ökad nationell försörjningsgrad av drivmedel. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska meddela föreskrifter om skyldigheter att vid tankstationer tillhandahålla miljö- och klimatmärkning samt ursprungsmärkning av samtliga drivmedel genom standardmärkning. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Emma Wallrup (V)

Stig Henriksson (V)

Jens Holm (V)

Amineh Kakabaveh (V)

Birger Lahti (V)

Hans Linde (V)

Håkan Svenneling (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-20 Bordlagd: 2016-09-22 Granskad: 2016-09-22 Hänvisad: 2016-09-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)