med anledning av prop. 2015/16:186 Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel

Motion 2016/17:35 av Per Klarberg m.fl. (SD)

av Per Klarberg m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidare utreda vilken prisinformation som är relevant för konsumenterna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En prisinformation blir näst intill omöjlig att praktiskt införa då det inte är enbart kostnaden för det faktiska drivmedlet per liter energiinnehåll som är avgörande. För transporter kan det vara andra faktorer än drivmedelskostnaden som är avgörande för en totalkalkyl, t.ex. fordonets drifts- och underhållskostnader. En prisinformation som blir konkurrensneutral är därför näst intill omöjlig att införa utan att det görs på ett omfattande sätt.

Även konsumentens möjligheter att vid tankstället göra ett aktivt val av bränsle är tekniskt begränsade till vilken drivlina som fordonet har.

Det är i dag svårt att ta ställning till vilken information som är relevant för konsumenterna och lämplig att kräva. Ska det t.ex. vara andelen koldioxidutsläpp eller bränslets energiinnehåll?

Detta bör utredas vidare.

Per Klarberg (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

Tony Wiklander (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-20 Bordlagd: 2016-09-22 Granskad: 2016-09-22 Hänvisad: 2016-09-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)