med anledning av prop. 2015/16:189 Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar

Motion 2016/17:37 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen antar 13 § förslaget till lag om arbetstid vid inlandssjöfart med den ändringen att sista meningen i paragrafen utgår.

Motivering

Regeringen har som förslag att arbetsgivaren ska ge kopior av godkända registrerade uppgifter där det står om arbetstagarens arbetstider och viloperioder, vilket arbetstagaren ska spara i minst ett år. Att arbeta till sjöss är inte som andra landbaserade jobb, och många sjömän är ute och reser på sin lediga tid, vilket gör att det kan bli svårt att spara dessa uppgifter. Vi ser ingen anledning till att arbetstagare ska spara dessa uppgifter då de finns tillgängliga hos arbetsgivaren eller befälet ombord på fartygen. Vi anser att regeringen ändrar den skrivelsen och befriar arbetstagaren från att spara kopiorna i minst ett år.

Jimmy Ståhl (SD)

Per Klarberg (SD)

Tony Wiklander (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-20 Granskad: 2016-09-22 Bordlagd: 2016-09-23 Hänvisad: 2016-09-27
Yrkanden (1)