med anledning av prop. 2016/17:109 Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation

Motion 2016/17:3628 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen tydligare bör redovisa hur Sverige ska leva upp till de ekonomiska åtaganden som en ratificering innebär och säkra att tillräckliga medel avsätts för ändamålet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de bestämmelser som regeringen avser att föra in i kulturmiljölagen i stället bör föras in i brottsbalken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna anser att Sverige skyndsamt bör ratificera andra protokollet till Haagkonventionen 14 maj 1954 om skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt. Det är positivt att regeringen föreslår en ratificering, men Sverigedemokraterna anser att regeringen inte fullt ut beskriver hur Sverige ska leva upp till de åtaganden som ratificeringen innebär.

Ett flertal remissinstanser delar inte regeringens bedömning att kostnaderna för ratificeringen blir marginella, bl.a. uttrycker Riksantikvarieämbetet i sitt remissvar att en ratificering kommer att innebära betydande arbetsinsatser för såväl dem som länsstyrelserna.

Utöver det så inrättas genom artikel 29 en fond till skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt som Sverige vid en ratificering har att förhålla sig till. Fonden har till uppgift att ge ekonomiskt eller annat stöd till förberedande eller andra åtgärder under fredstid i enlighet med bl.a. artikel 5, artikel 10 och artikel 30 i konventionen. Även om det är tillåtet att exempelvis låta fonden bestå av medel donerade av privata organisationer, anser Sverigedemokraterna att det är rimligt att regeringen tydliggör hur Sverige som stat ska bidra ekonomiskt. Det finns anledning att från regeringens sida se över och redovisa i vilken omfattning medel kan behöva avsättas för att leva upp till de internationella åtaganden en ratificering innebär.

Sverigedemokraterna menar att regeringen bör tillföra nödvändiga medel till berörda myndigheter samt till fonden för att Sverige ska kunna fullfölja de åtaganden som en ratificering av konventionen ålägger oss som stat.

Sverigedemokraterna anser likt Försvarsmaktens remissvar att det är mer naturligt att de bestämmelser som regeringen avser placera i kulturmiljöagen i stället förs in i 22 kap. eller till ett annat lämpligt kapitel i brottsbalken. Där återfinns redan flera bestämmelser om gärningar begångna i väpnad konflikt och det är bra om även dessa bestämmelser placeras där. Eftersom krig inte alltid sker under ordnade former, är det bra om bestämmelserna rörande gärningar begångna i väpnad konflikt kan skrivas in på så få ställen som möjligt i svensk lag, för att förenkla handhavandet av vilka bestämmelser som gäller i sådana situationer.

Med hänsyn till det förändrade säkerhetsläget i världen anser Sverigedemokraterna att det är av yttersta vikt att en ratificering sker skyndsamt, och även om regeringen inte uttryckt att en ratificering kommer att dröja vill Sverigedemokraterna påpeka att det redan i SOU 2010:72 framfördes att andra tilläggsprotokollet till 1954 Haagkonvention bör ratificeras och att tilläggsprotokollet är ett av flera traktat som bör behandlas skyndsamt. Det är därför viktigt att ingen ytterligare fördröjning sker.

Aron Emilsson (SD)

Angelika Bengtsson (SD)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-03-08 Granskad: 2017-03-15 Bordlagd: 2017-03-16 Hänvisad: 2017-03-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)