med anledning av prop. 2016/17:112 Godstrafikfrågor

Motion 2016/17:3629 av Per Klarberg m.fl. (SD)

av Per Klarberg m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra åt Trafikverket att förutsättningslöst införa den nya bärighetsklassen BK4 på samtliga vägar där nuvarande infrastruktur tekniskt tillåter detta, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna har länge ställt sig positiva till införandet av tyngre och längre transportfordon på svenska vägar. Det är därför i grunden glädjande att regeringen nu i sin proposition gällande godstrafikfrågor föreslår införande av en ny bärighetsklass, den s.k. BK4.

Regeringen har, inför läggandet av propositionen, uppdragit åt Trafikverket att redovisa de vägar som kan bli aktuella för den nya klassen. Resultatet är fem åtskilda kluster av regionala vägnät. Anledning till uppdelningen är delvis att infrastrukturen i delar av befintligt vägnät i dagsläget rent fysiskt inte håller för tyngre fordon, men det är även på grund av direktiven som getts Trafikverket gällande undvikande av s.k. överflyttningseffekter, där gods som annars transporterats på järnväg och via sjöfart skulle kunna flyttas över till lastbil. Därför är bl.a. de stora nationella godsstråken inte angivna som lämpliga BK4-vägar i Trafikverkets utredning.

Sverigedemokraterna tycker detta är beklagligt: Vi tror inte att de föreslagna osammanhängande vägnäten kommer att stimulera åkerier att införskaffa nya tyngre fordon – något som annars hade varit lönsamt såväl ekonomiskt som miljömässigt. Detta stöds av den massiva kritik åkerier och intresseorganisationer riktat mot utredningen.

Vi anser att regeringen måste ge Trafikverket lösare tyglar och uppdra åt det att förutsättningslöst undersöka vilka vägar som fysiskt klarar av BK4-klassningen, för att sedan införa den nya klassen på samtliga dessa sträckningar.

Att göra sjöfart och järnväg konkurrenskraftigt genom att straffa vägtrafiken anser vi vara fel väg att gå och samhällsekonomiskt ineffektivt.

Per Klarberg (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

Tony Wiklander (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-03-08 Bordlagd: 2017-03-14 Granskad: 2017-03-14 Hänvisad: 2017-03-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)