med anledning av prop. 2016/17:128 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Motion 2016/17:3708 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD)

av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen senast i september 2017 bör återkomma och fastställa konkreta nationella mål för att kunna utvärdera de insatser som Sverige genomför i Mali, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Alliansen ställer sig bakom propositionens förslag om att ställa en svensk väpnad styrka till MINUSMA:s förfogande fram till den 30 juni 2018. Det är dessutom positivt att en taktisk flygtransportförmåga adderas till det svenska bidraget i Mali under cirka sex månader med början i slutet av 2017. Vi välkomnar den svenska insatsens bidrag till förstärkt säkerhet och stabilitet i Mali i enlighet med FN:s säkerhetsråds mandat.

Insatsen i Mali är nu inne på sitt tredje år och regeringen betonar i propositionen att styrkebidraget till MINUSMA ska vara långsiktigt. Det är bra att regeringen ser långsiktigt på Sveriges insats mot sönderfall och terrorism i en orolig del av världen. För att Sverige ska kunna göra maximal nytta krävs dock att det finns konkreta nationella mål för att kunna utvärdera de insatser som Sverige gör i Mali.

På sidan 13 i propositionen skriver regeringen bland annat att målen för Sveriges deltagande i insatsen är att bidra till att uppfylla MINUSMA:s mandat enligt säkerhetsrådets resolution och därigenom bidra till förbättrad säkerhet i Mali, till att Malis regering återfår kontroll över hela landet och till att understödja långsiktigt hållbara lösningar på krisen i landet.

Den ansats till mål för Sveriges deltagande i insatsen som presenteras i propositionen är dock inte tillräckligt konkret för att vara meningsfull. Regeringen måste kunna precisera relevanta målsättningar för insatsen i Mali på ett bättre sätt än vad som görs i den aktuella propositionen.

Det finns dessutom ett tillkännagivande som riksdagen riktade till regeringen senaste gången när beslut togs om att förlänga insatsen. I utskottets betänkande, 2015/16:UFöU3, skrevs då följande i ställningstagandet: En förutsättning för att kunna genomföra en utvärdering är att konkreta, uppföljningsbara mål formulerats för den svenska insatsen. 

I den utredning (SOU 2017:16) som nyligen presenterades av den svenska insatsen i Afghanistan 2002-2014 betonas att först under insatsens senare år vidtogs åtgärder i riktning mot en mer samlad och samordnad styrning av engagemanget. En viktig lärdom som utredningen pekar på är att vid svenskt deltagande i en omfattande, komplex, långsiktig och riskfylld internationell insats behövs en särskild ordning för strategisk styrning, analys och uppföljning.

Vi måste lära oss av de misstag som gjorts vid tidigare insatser för att pågående och framtida internationella insatser ska kunna fungera optimalt, särskilt om närvaron är långsiktig. Regeringen bör därför återkomma senast september 2017, i exempelvis budgetpropositionen för 2018, och fastställa konkreta nationella mål för att kunna utvärdera de insatser som Sverige genomför i Mali.

Karin Enström (M)

Hans Wallmark (M)

Sofia Arkelsten (M)

Lena Asplund (M)

Kerstin Lundgren (C)

Daniel Bäckström (C)

Birgitta Ohlsson (L)

Allan Widman (L)

Sofia Damm (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-04-19 Bordlagd: 2017-04-20 Granskad: 2017-04-20 Hänvisad: 2017-04-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)