med anledning av prop. 2016/17:131 Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott

Motion 2016/17:3697 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen före den 1april 2018 ska återkomma till riksdagen med förslag som innebär att inbrottsstöld, med ett minimistraff om fängelse i ett år, införs som en ny brottsrubricering i brottsbalken, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

En särskild utredare fick av alliansregeringen i uppdrag att undersöka behovet av att förstärka det straff­rättsliga skyddet för egendom. Utredningen – som antog namnet Egen­doms­skydds­utredningen – lade fram sitt betänkande Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85) i december 2013. I nu fö­re­lig­gan­de proposition har regeringen gått vidare med samtliga av ut­redningens kvarvarande förslag. Förs­­laget avseende olovlig användning av annans identitets­upp­gif­ter har behandlats i en tidigare propo­sition (prop. 2015/16:150).

Alliansen anser att det är att regeringen har gått vidare med Egendomsskyddsutredningens förslag och lämnat en proposition till riksdagen. Vad vi däremot saknar och är kritiska till är att regeringen inte samtidigt har presenterat något förslag med anledning av riksdagens tillkännagivande om att införa inbrottsstöld som en ny brotts­rubrice­ring, trots att det har gått två år sedan en majoritet i riksdagen uppmanade regeringen att göra detta.

Inbrott i bostäder är integritetskränkande för dem som drabbas. Även om värdet av det som stjäls kanske inte är så stort upplevs intrånget i människors privata sfär ofta som en kränkning och någonting som påverkar livskvaliteten under lång tid efter det inträffade. Vissa – framför allt äldre och ensamma män­niskor – återfår aldrig tryggheten helt och fullt efter att ha blivit drabbade. Härutöver är det ett problem att poli­sens uppklaringsresultat är dåligt.

I vissa regioner ligger brottsuppklar­ingen avseende inbrott i bostäder kring 3procent eller möjligen ännu lägre. För att den straffrätts­liga regleringen ska beakta allvaret i brottsligheten och den kränkning som denna typ av brotts­lighet innebär för enskilda människor som drabbats har riksdagen i ett tillkännagivande från mars 2015 uppmanat regeringen att återkomma till riksdagen med ett förslag om att en ny brottsrubricering införs, inbrottsstöld, med en straffskala med minimistraff om ett års fängelse. Vi konstaterar att regeringen hitintills inte följt upp riksdagens beslut.

Regeringen hänvisar i skrivelse 75, beträffande inbrottsstöld, till att frågan bereds vidare i Rege­rings­kansliet. Regeringen skriver där bl.a. att Vissa frågor om bostadsinbrott har be­hand­lats av Egendomsskyddsutredningen i betänkandet Stärkt straffrättsligt skydd för egen­dom. Regeringen har för avsikt att inom kort besluta propositionen Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott. I propositionen kommer det föreslås bl.a. att integritets­krän­kan­de inslag ska få större genomslag när det bedöms om ett tillgrepp ska anses utgöra grov stöld. Frågan om införandet av ett nytt brott – inbrottsstöld – bereds vidare i Regeringskansliet och regeringen avser att inhämta ytterligare beredningsunderlag avseende den berörda frågan.

Regeringen har hitintills haft mer än två år på sig (sedan mars 2015) att följa upp riksdagens tillkännagivande utan att några åtgärder verkar ha vidtagits med anledning av tillkännagivandet. Inhämt­ning av ytterligare beredningsunderlag hade kunnat ske i anslutning till att Egendoms­skyddsutredningens förslag blev föremål för beredning inom Regeringskansliet. Regeringen bör därför återkomma till riksdagen med anledning av tillkännagivandet inom angiven tid, vilket bör ges regeringen till känna.

Beatrice Ask (M)

Johan Hedin (C)

Roger Haddad (L)

Andreas Carlson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-04-05 Granskad: 2017-04-07 Bordlagd: 2017-04-18 Hänvisad: 2017-04-19
Yrkanden (1)