med anledning av prop. 2016/17:137 Tidsbegränsade bygglov för bostäder

Motion 2016/17:3646 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den föreslagna tillfälliga lagen bör upphävas efter tre år och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att effekterna av den tillfälliga lagen noggrant bör bevakas och utvärderas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag råder bostadsbrist i en majoritet av landets kommuner. Bristen på bostäder begränsar människors frihet och i förlängningen samhällets utveckling. Det saknas framför allt hyresrätter med rimliga hyror. Bostadsbristen ska byggas bort med en politik för ökat bostadsbyggande, med fokus på miljövänliga hyresrätter med rimliga hyror. Denna byggnation ska i första hand planeras långsiktigt och vara permanent.

Bakgrunden till den akuta bostadsbrist vi ser nu är högerpartiernas ointresse för bostaden som en social rättighet och en samhällelig nödvändighet och de många år av bristande planering och investeringar som blivit följden av detta. Situationen har skapat behov av snabba, kortsiktiga och i värsta fall tillfälliga lösningar, i väntan på att samtliga förutsättningar för en kvalitativ bostadsbyggnadsprocess är uppfyllda och byggandet kan komma igång i den omfattning som är önskvärd.

Regeringens förslag innebär att sådana tillfälliga bostäder ska kunna byggas med tillfälliga bygglov exempelvis på mark som är planlagd för senare permanentbyggnation, genom införandet av en ny, tillfällig, reglering i plan- och bygglagen. Det är ett exempel på bra nyttjande av marken. Lagen är tänkt som ett komplement till en befintlig regel om tillfälliga bygglov, men ska särskilt avse bygglov för bostadsbyggande. Den nya regleringen ska upphöra efter sex år, men bygglov inom ramarna för denna kan beviljas för maximalt tio plus fem år. Många av bostäderna kan med detta förslag mycket väl bli kvar fram till åren kring 2040. Det är därför viktigt att uppmärksamma att en del av de lösningar som kallas ”tillfälliga” i detta lagstiftningssammanhang kommer att finnas kvar i 15 år. För en enskild individ är detta en lång tid, och kanske särskilt för ett barn som kan komma att tillbringa hela sin uppväxttid i ett sådant boende. Vi menar att detta är viktigt att ha i beaktande vid införandet av denna tillfälliga lag.

Vänsterpartiet menar att bostadsbyggande i huvudsak ska ske långsiktigt och permanent, men ser också behov av att under rimliga former avhjälpa den allra mest akuta situationen på bostadsmarknaden. Dock anser Vänsterpartiet att sex års giltighetstid för den tillfälliga lagen är en för lång tid för en sådan tillfällig lösning. Vi föreslår därför att den föreslagna tillfälliga lagen upphävs efter tre år. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

De farhågor som uttrycks av flera remissinstanser om att lagförslaget kan komma att ge en sänkt kvalitet och standard på de tillfälliga bostäderna, jämfört med mer långsiktigt planerad byggnation, delas på några punkter också av Vänsterpartiet. En upplevd lättnad av de krav som annars föreligger i bygglovsprocesser får inte leda till att exempelvis kraven på tillgänglighet eller god utemiljö negligeras. Det är därför viktigt att säkerställa att den kommunala implementeringen av lagen sker på de premisser som regeringen avser i sin proposition, samtidigt som det inte blir onödigt krångligt att genomföra fullgoda tillfälliga lösningar.

Eftersom huvudregeln bör vara att bostadsbyggande sker i permanent form är det av stor betydelse att planering av permanenta bostäder inte trängs undan eller helt tas över av planering av tillfälliga byggen. Då får vi ingen långsiktig lösning på bostadsbristen.  Det är därför angeläget att noga följa utvecklingen för både den sammantagna bostadsbyggnationen, både permanent och tillfällig, och att vaka över att andelen bygglov för långsiktiga och varaktiga bostäder inte minskar i omfattning. Därför bör effekterna av den tillfälliga lagen noggrant bevakas och utvärderas och detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Nooshi Dadgostar (V)

Rossana Dinamarca (V)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Linda Snecker (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-03-16 Granskad: 2017-03-17 Bordlagd: 2017-03-21 Hänvisad: 2017-03-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)