med anledning av prop. 2016/17:137 Tidsbegränsade bygglov för bostäder

Motion 2016/17:3648 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2016/17:137 Tidsbegränsade bygglov för bostäder.

Motivering

Sverigedemokraterna ser positivt på att finna lösningar, både kortsiktiga och långsiktiga, för att lösa den omfattande bostadsbrist som råder i Sverige och som uppkommit genom regeringens ansvarslösa invandringspolitik. Regeringens proposition med förslag om tidsbegränsade bygglov för bostäder skapar fler problemscenarier än möjligheter. Vi ser stora risker med att möjliggöra tidsbegränsade bygglov upp till 15 år, då detta riskerar att slå sönder den långsiktiga samhällsplaneringen och bostadsbyggandet. Dessa tillfälliga bostäder kan då innebära hinder för kommande nybyggen.

Kravet på att bostäderna ska vara flyttbara gör att det hela riskerar att handla om väldigt enkla bostäder som kan komma att skapa fler segregerade utanförskapsområden och försämra närområdet de byggs i då bostäderna enbart kommer stå där tillfälligt för att sedan flyttas. Varken byggherren eller bovärden kommer ha incitament till att investera i och att förbättra området eller lägga ned omsorg på byggnaderna. Att skapa fler utanförskapsområden är något Sverige inte behöver.

Vid prövning av tillfälliga bygglov för bostäder är det svårare för allmänheten och grannar att hävda sina intressen eftersom tidsbegränsade bygglov får beviljas när exempelvis omgivningskravet inte är uppfyllt. Vidare finns det risk att dessa tillfälliga bostäder permanentas likt många andra tillfälliga lösningar. I en sådan situation är det svårare för en granne att hävda sina enskilda intressen 15 år senare.

Dessa bostäder skulle även vara möjliga att uppföra på industrifastigheter, vilket i förlängningen skulle försvåra en vidare utbyggnad av området med störande industriverksamhet.

Sverigedemokraterna beklagar därför att regeringen valt att ta denna linje för att lösa långvariga problem med högst tillfälliga framhastade lösningar.

Roger Hedlund (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-03-16 Granskad: 2017-03-17 Bordlagd: 2017-03-21 Hänvisad: 2017-03-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)