med anledning av prop. 2016/17:137 Tidsbegränsade bygglov för bostäder

Motion 2016/17:3651 av Ola Johansson (C)

av Ola Johansson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstiftningen som syftar till att öka möjligheterna att använda tidsbegränsade bygglov för bostadsändamål ska vara permanent och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Centerpartiet välkomnar regelförenklingar som gör det möjligt att i fler fall än i dag få fram bostäder genom tidsbegränsade åtgärder. Boverket prognostiserar ett behov om över 700000 bostäder till 2025. Av Sveriges 290 kommuner uppger 240 att det finns en bostadsbrist. Varje form av regelförenkling som innebär att det snabbare och mer kostnads­effektivt går att planera, bevilja bygglov för och bygga bostäder måste övervägas. Det bör vara möjligt att lättare än i dag bevilja bygglov utan krav på detaljplan och sakägarkretsen behöver snävas av så att utrymmet för okynnesöverklagande minskar. Det är särskilt viktigt då det gäller att snabbt lösa en akut bostadskris.

Den föreslagna lagändringen ger bättre förutsättningar för tidsbegränsade bygglov som ett kraftfullt verktyg i kommunernas bostadspolitik, där långa och oförutsägbara planprocesser sätter käppar i hjulet. Den särskilda reglering som föreslås om tidsbegränsade bygglov för byggnader för bostadsändamål, som innebär att platsen ska återställas, är betydligt bättre än den nuvarande regleringen för tillfälliga bygglov, där det måste bevisas att behovet av åtgärden är tillfällig. Vad byggföretag, fastighetsägare och kommuner behöver är enkla, långsiktigt hållbara och förutsägbara spel­regler.

Regeringen föreslår att de här ändringarna ska upphöra att gälla från och med den 1maj 2023. Det är svårt att se någon anledning till att man sex år efter att denna lag genomförts avskaffar den för att återgå till nu gällande lag. Om regering och riksdag anser att lagen innebär en förbättring borde den utformas så att den görs permanent.

Vi utgår från att all lagstiftning utvärderas kontinuerligt. Skulle det visa sig senare att lagen inte längre fyller sin funktionmåste den förstås ändras.

Tidsbegränsningen i lagen om bygglov ska bara gälla själva bygglovet. Vad regeringen föreslår är en lagstiftning som även den ska vara tidsbegränsad. Det är vi emot.

Det bör tillkännages för regeringen att lagstiftningen som medger tidsbegränsade bygglov inte ska vara tidsbegränsad.

Ola Johansson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-03-17 Granskad: 2017-03-20 Bordlagd: 2017-03-21 Hänvisad: 2017-03-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)