med anledning av prop. 2016/17:141 Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el

Motion 2016/17:3683 av Per Åsling och Mathias Sundin (C, L)

av Per Åsling och Mathias Sundin (C, L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skatten på egenproducerad el bör avskaffas för de producenter som överskrider gränsbeloppet på 255 kilowatt, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sverige har de senaste åren haft en närmast otrolig utveckling när det handlar om förnybar energi. Det är en utveckling som måste fortsätta.  Om vi ska nå klimatmålen måste vi skyndsamt ställa om till fossilfri energiförsörjning. Att beskatta solel ligger inte i linje med detta.

Det finns ett stort intresse för solkraft i dag. Att trygga sin egen elförsörjning via t.ex. installation av solceller är lika intressant och relevant såväl för mindre företag, kommuner och landsting som för enskilda privatpersoner. Ett borttagande av skatten på egenproducerad el skulle möjliggöra att även större aktörer, och i än större omfattning, kan ställa om till egenproducerad el. Det är för de större producenterna som omställningen har den stora effekten och det är här som ett borttagande av skatten kan göra störst skillnad. Många är beredda att investera i solceller men det behövs långsiktiga, stabila regler och skatter som gynnar omställning till förnybar elproduktion.

Skatten på egenproducerad solel medför även flera skatterättsliga komplikationer. Det finns inga bra avgränsningar för att avgöra för vem skatten ska gälla och inte. Det är positivt att skatten nu sänks för aktörer som äger flera mindre solcellsanläggningar med en total installerad kapacitet som överstiger 255 kW. Den ekonomiska bördan minskar således men kvar finns den administrativa bördan som infaller vid skattskyldighet. Att en organisation blir skattepliktig för egenproducerad el innebär också att den blir skyldig att skattedeklarera all el som förbrukas, per anläggning. Därför missgynnas fortsatt exempelvis företag, landsting och kommuner som vill installera solceller på flera anläggningar.

Äger du endast en anläggning som överstiger 255 kW är energiskatten fortfarande 30 öre/kWh för den egenkonsumerade el som producerats i den anläggningen, vilket vi motsätter oss.

Vi vill se fler tak täckta med solceller och avvisar därför regeringens skatt på solel. Skattebefrielsen för solenergi som produceras för eget bruk bör gälla alla, oavsett anläggningens toppeffekt. Mot bakgrund av detta ser vi positivt på regeringens ambitioner om att på sikt verka för att ta bort skatten på egenproducerad el för alla producenter. Det saknas dock motiv till varför detta inte redan har skett och varför regeringen väljer att först sänka skatten, i stället för att avskaffa den helt. Det är önskvärt att skatten på egenproducerad solel snarast avskaffas.

Per Åsling (C)

Mathias Sundin (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-04-05 Bordlagd: 2017-04-06 Granskad: 2017-04-06 Hänvisad: 2017-04-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)